top of page

Handelingen 16:10

Toen HIJ dit visioen had gezien, wilden WIJ meteen naar Macedonië vertrekken, omdat WIJ eruit opmaakten dat God ONS geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Discipelschap op de bijbelse “Handelingen-manier” is altijd vruchtbaar. Je kan niet liegen tegen een echo.

Hij herhaalt altijd de waarheid.

Habakuk 2:11

Want de steen schreeuwt uit de muur, en de balk antwoordt hem uit het houtwerk.

 

Gods visie moet je ontvangen als Zijn echo.

In Handelingen zien wij Jezus' echo overgaan naar Zijn discipelen en de kerk. In 2 Koningen 4:25-37 zagen we diezelfde echo ook overgaan. Elisa had met Elia een perfecte leraar/pastor. Gehazi had dezelfde leraar/pastor in Elisa. Misschien nog wel véél krachtiger vanwege dat dubbele deel. Gehazi was altijd vlakbij Elisa om die zalving op te rapen, maar deed dat niet. Gehazi had niet zo'n sterk verlangen om Elisa's zalving te bezitten en door te geven. Het probleem van het volk van Israël was dat het proces van discipelschap en het proces van overbrenging stopte bij Gehazi. Elisa had de mantel van zijn voorganger Elia opgepakt. Elisa wilde het beste en hoogst mogelijke krijgen van God. Dàt is waarom hij het dubbele kreeg van Elia's zalving, geest en visie

Dat is één van de redenen dat Jezus kwam om een kerk te stichten. Dat Zijn kerk Zijn visie van discipelschap zou grijpen én doorgeven. 

 

Doel van Discipelschap is om Gods visie over te brengen én te onderhouden.

Een echo brengt altijd iets super duidelijk over. Je roept iets en je krijgt hetzelfde antwoord terug. Het enige probleem met echo is dat het langzaam wegebt. Als wij als christen een geestelijke vruchtbare echo willen produceren, moeten we eerst geluid of lawaai te maken, met andere woorden een bericht sturen. Daarnaast hebben wij iets nodig wat in staat is om ons geluid te weerspiegelen. Oftewel: wat in staat is om ons geluid op te vangen.

 

Twee belangrijke zaken zijn betrokken om een echo te produceren.

1. DE ZENDER

2. DE ONTVANGER

 

De zender moet geluid maken, iets doen, boodschap geven, anders zal het nooit werken. Hoe duidelijker de boodschap die gebracht wordt is, des te duidelijker zal de echo zijn. Dat wil zeggen: hoe duidelijker de richting en leiding van Gods visie overgebracht wordt, des te duidelijker zullen discipelen en de kerk het over kunnen brengen op de volgende generatie christenen overal op deze wereld.

 

Jesaja 18:3

Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen.

 

Jesaja 58:1

Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden.

 

Jezus gaf -geeft nog steeds- duidelijke boodschappen en Zijn signalen werkten -werken nog steeds- als ’n golf.

Zijn boodschappen, opdrachten en golfsignalen hebben al miljoenen zielen over hele wereld beïnvloed, aangeraakt, gered, gedoopt, gevuld, vervuld, ge-discipeld, hersteld, uitgedaagd en genezen. 

 

Mattheus 28:19-20

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

 

Jezus was dé zender en Zijn discipelen de ontvangers en die echo kunnen we vandaag nog steeds horen, zien en ervaren.

 

2 Timotheüs 2:2

en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

 

Nu zijn wij aan de beurt. God is in staat om heel Ede en omstreken te bereiken en te redden. God is zelfs in staat om jou en mij daarvoor te gebruiken. Wij, Jezus' volgelingen, moeten dezelfde soort zenders worden, om precies dezelfde roeping uit te dragen. Dit is hoe het Evangelie moet worden verspreid. Het herhalen van die roep -van die echo- is van levensbelang. Twee essentiële elementen zijn nodig om een “geestelijke echo” te kunnen produceren: de zender en de ontvanger.

 

De zender is iemand die een duidelijke boodschap brengt. De ontvanger is iemand die die visie grijpt en doorgeeft op dezelfde manier. Gods boodschap moet herhaald worden; elke keer weer. Het moet gezonden en ontvangen worden, want anders sterft Gods echo uit. Daarom heeft God mannen en vrouwen nodig, echtparen en discipelen die een geweldige waarde hebben voor Gods Visie: om overal waar we zijn zielen gered te zien.  

 

God dienen en in Gods plan voor jou leven te komen is: Gods Echo verder te brengen.

Gods geluk in het huwelijk

22.05.2020

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

In een Engelse vertaling vind je de woorden: Leave - Cleave - Weave.

In deze tekst laat God 3 dingen zien die “Echt Geluk” zullen brengen in een huwelijk.

1. Achterlaten:                  een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

2. Aanhangen/Verkleven:   en zijn vrouw aanhangen...

3. Verstrengelen:                zij zullen tot een vlees zijn.

Het achterlaten

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

Deze tekst in Genesis word uitgesproken door Gods Geest in het Oude Testament, en herhaald door Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament in Matteüs 19:5, en ook nog benadrukt door Paulus in Efeze 5:31. Dit vers is dé Fundatie-Tekst in een huwelijk. Van deze tekst kunnen we leren dat het huwelijk is ontworpen door God!

Als elke man en vrouw deze drie fundamentele prioriteiten in huwelijk zo toepassen in hun leven, dan gaat elk huwelijk met God een succes worden.

In eerste instantie zou de man de financiële afhankelijkheid en de fysieke afhankelijkheid van zijn vader en moeder moeten verlaten als hij trouwt. Het principe wat God bedoelt met dit soort van loslaten is: dat er NIETS op aarde belangrijker is en NIETS op aarde meer waarde heeft voor de man; dan zijn huwelijks-relatie met zijn vrouw. Want dat is de eerste fundamentele prioriteit van het huwelijk: om elkaars beste vriend te zijn.

 

Het verkleven

...zijn vrouw aanhangen...

Het woord 'kleven' betekent vasthouden aan iets, om dicht bij iets te blijven en eraan verbonden te blijven. De King James Vertaling (KJV) zegt het zo:'he shall cleave unto his wife'. Hetzelfde woord wordt gebruikt in de Bijbel gebruikt onder meer in 2 Koningen 5:27 om melaatsheid te beschrijven die zich aan het lichaam vastklampt. In Job 19:20 beschrijft het huid die zich aan botten vast hecht. In Ezechiël 29:4 beschrijft het schubben die aan een vis vast groeien. Ze zijn alle als het ware samengevoegd als één.

 

De betekenis van het Engelse woord 'cleave' is duidelijker hoe God het gebruikt in Oude Testament als 'aanhangen'. Het Hebreeuws woord voor "cleave" is: "dabaq". Deuteronomium hoofdstuk 10 en 11 spreekt van: “aan God vast hangen”.

 

Deuteronomium 10:20

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.

Deuteronomium 11:22

Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt.

 

Hetgeen betekent om een oprechte toewijding te hebben - met je hele hart - aan God en je huwelijk.

 

Het verstrengelen

…zij zullen tot een vlees zijn…

Met andere woorden: zij weven zichzelf in elkaars leven, in alles. En dat is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de prediker zegt: "Ik verklaar jullie nu als man en vrouw". 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de wettelijke documenten ondertekend zijn. 'Eén vlees' gebeurt ook niet ergens in een hotelkamer; nee, het is een levenslang proces. God’s plan voor het huwelijk is dus dat Twee één worden. Dat is veel meer dan hetzelfde huis, geld, eten of bed delen. Het is twee mensen die zichzelf geven aan de elkander en hun leven in elkaar weven.

 

Niet liefhebben maar lief geven

Er zijn vier gezegden die elk huwelijk bij elkaar houden :

4. Ik had ‘t mis. 

3. Het spijt me. 

2. Vergeef me. 

1. Ik hou van je.

Een succesvol huwelijk krijgen, is niet de juiste partner vinden, maar zelf de juiste partner zijn.

Geluk vinden in het huwelijk lukt altijd als je dicht bij de Maker blijft van het huwelijk: God.

bottom of page