top of page

pastors blog

Wonen of thuis voelen

4.2.2022

Sommige mensen wonen wel ergens, maar voelen zich niet altijd thuis. Zo kun je als christen wel in de kerk komen, maar zit de kerk niet in jou. En kan God in jou wonen, maar Zich niet altijd thuis voelen. Jezus Christus kwam om in ons te wonen en Zich thuis te voelen bij ons.

 

Efeziërs 3:17

opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde

 

De rode loper uitrollen

Je zou -als het ware- de rode loper uit moeten rollen voor Jezus. Hij kwam naar de aarde om ons de kans te geven om gered en bevrijd te worden van onze zonde. Zodat wij verlossing kunnen ervaren in ons leven en dat wij open en blij Gods plan voor ons leven kunnen vinden en uitwerken. Jezus kwam ook om Zijn kerk te stichten en in handen te geven aan Zijn discipelen, zodat zij de goede boodschap weer verder konden brengen over deze wereld.

 

De Heilige Geest woont in ons.

In Efeziërs 3:17 lezen we dat Paulus voor de gelovigen bidt dat ze gesterkt mogen worden naar de inwendige mens, zodat Jezus (door middel van de Heilige Geest) door het in praktijk brengen van het geloof; in hun harten woont. Op zichzelf zit hier geen woord Chinees bij. Het is super duidelijk. En tóch zitten we met een vraag. Want: moest Jezus nog in het hart van de gelovigen te Efeze komen wonen? Dat deed hij toch allang?

 

Efeziërs 1:13

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord ; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

In Efeziërs1:13 lezen we dat zij, toen ze gelovig geworden waren, verzegeld waren met de Heilige Geest. Dat houdt ook in dat de Heilige Geest in hen kwam wonen. 

Efeziërs 4:30

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 

Hier werden de gelovigen te Efeze opgeroepen om de Heilige Geest niet te bedroeven en Paulus zegt dat ze door de Heilige Geest verzegeld zijn.


Romeinen 8:9-10

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Aan de andere kant zegt Paulus dit. Dat als iemand de Geest van God niet in zich heeft wonen, hij Christus niet toebehoort en dus geen gelovige is. 

Efeziërs 1:1

Paulus, door de wil van God een apostel van Christus  Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus  Jezus, die te Efeze zijn

Als de Heilige Geest nog niet woonde in de harten van de gelovigen te Efeze, dan had Paulus ze nooit kunnen aanschrijven als heiligen en getrouwen in Christus Jezus. Maar hoe zit het dan met ”het wonen” zoals in 

Efeziërs 3: 17 omschreven staat?

 

Geef de Heilige Geest de ruimte

De meest aannemelijke verklaring is dat de Heilige Geest in onze harten woonruimte krijgt bij onze wedergeboorte. Maar dan moeten we Hem niet verwijzen naar een klein logeerkamertje van ons hart.


[NBV] Efeziërs 3:17

zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft  in de liefde.

 

Maar ook is het de vraag of de sfeer in ons hart zo is; dat de Heilige Geest er zich thuis voelt. Dat is een indringende vraag die wij ons als Christen regelmatig moeten stellen. Met andere woorden: dat we niet zelf alle (of bijna alle) ruimte in ons hart 'inpikken' voor onze hobbies en bezigheden, voor wat wij belangrijk vinden voor onszelf. Om van verkeerde wensen, mensen en invloeden maar niet te spreken. De Heilige Geest kan niet vullen, wat al gevuld is.


Dit constateren is één ding, er wat aan te doen is een tweede. Maar dat is wel nodig! Aan de slag dus!

Kerst

17.12.2021

Mattheus 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

 

Da’s de betekenis van kerst, dat God met jou is, in jou is, persoonlijk.


De manier waarop wij kerst vieren geeft een voorbeeld af aan de wereld.

In China is Kerstmis door de jaren heen ook een groot evenement geworden. Straten zijn rood gekleurd, ze hangen versieringen op, wisselen cadeautjes uit, sturen kaarten, zingen kerstliedjes, versieren bomen, serveren speciale seizoensgebonden lekkernijen en maken veel ophef over Rudolph, Frosty en de Kerstman zelf. Hun kerstman is soms gekleed als een Chinese krijger zoals in het Terracotta leger. Het is erg belangrijk voor alleenstaanden in China om een ​​date te hebben voor een romantisch diner rond kerst. En om redenen die niet kunnen worden vastgesteld, is een grote kersttraditie het bijwonen van een concert van de negende symfonie van Beethoven. Bach’s Weihnachtsoratorium moet nog ontdekt worden. Het enige wat de meeste Chinezen niet doen met Kerstmis is Jezus Christus eren. Dat komt omdat Chinezen meestal boeddhistisch zijn. Slechts een klein gedeelte van de Chinese bevolking is echt wedergeboren christen.

De zendeling
Een zendeling in China werd ooit gevraagd of Kerstmis de verjaardag van de Kerstman was. Dus waar denk je dat ze deze commerciële versie van Kerstmis vandaan hebben? Van onze Westerse praktijken. Ze voelen zich aangetrokken tot de glitter en romantiek van de Westerse versie van Kerstmis en hebben bijna alles overgenomen,
behalve de echte betekenis van kerst. Deze zendeling vertelde hun dat een kerst zonder Jezus geen kerst is.
Deze zendeling liep met Kerstmis door de straten van de stad Dongguan in de p
rovincie Guangdong. Net als in Nederland is kerst-inkopen doen een groot commercieel succes daar. De zendeling stopte een jong stelletje op de stoep en vroeg: "Wat is de betekenis van Kerstmis?". Vriendelijk lachend antwoordde ze: "We weten het niet. Is dat de dag dat die Jezus stierf?

 

Wat betekent jouw kerst?
Jezus Christus is dood voor sommige mensen. Jezus maakt geen deel uit van hun kerst. Het is gewoon een of ander vakantieseizoen voor hen en niets meer. Het zijn de attributen en de schatten. Het is het feesten, en de wijn die erbij komt kijken, en de cadeautjes, maar het is niet de Kerst van Jezus Christus, die hun Redder & Verlosser zou kunnen zijn!

Jezus leeft!


Mattheus 1:23

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.


De naam Immanuel verklaart de aanwezigheid van God bij Zijn - geschapen en geliefde – mensen.
Stel jezelf de vraag: “Is God ook met mij?”. Als je kerst kan vieren met de zekerheid dat Jezus in jouw leven leeft, dan is dat pas Kerst.

 

Controledrang in coronacrisis

12.11.2021

1636636839832blob.jpg

Macht werkt verslavend. Daarom zien we controledrang in de coronacrisis. Stel jezelf de vraag: Wie of wat geef jij macht over jouw leven?


1 Korinthiërs. 2:6

Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat.

De agenda die allang bestaat
De duivel en zijn geestelijke machten hebben een agenda van controle. Dat is een agenda die al heel lang bestaat in de geestelijke wereld. Een macht van controle die (ook) tot uiting komt in deze coronacrisis. De agenda van controle zie je bijbels in de hof van Eden (en ook in de hof van Ede) maar ook bij het gebruik van drugs en medicijnen. De vijand wil vrijheid beloven maar ondertussen verleidt en misleidt hij. Bij het gebruik van bepaalde drugs en/of medicijnen voel je je bijvoorbeeld even vrij maar daarachter zit een agenda van controle, wat mensen tot een slaaf maakt. Hoe meer ze het nemen des te meer ze verslaafd raken en onder de controle van de duivel komen. Dat is een agenda die al heel lang bestaat.

Controle en Macht
We leven in een wereld waarin we steeds meer dingen willen controleren. We hebben ook het idee dat we als mensen dingen onder controle hebben. Natuurlijk is het goed om de dingen te doen die we kunnen doen, maar het leven is niet maakbaar en deze maatschappij is niet maakbaar. De overheid heeft dingen opgelegd die best wel ingrijpen binnen de privésfeer van mensen en in de vrijheid van mensen. Vergeleken met andere landen valt dat in Nederland nog wel mee. Vooral in de communistische landen weet de overheid altijd waar je bent.


Marcus 10:44-45

Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn,

zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen,

maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.


Als christenen zijn we geroepen om anders om te gaan met macht. Wees een ieders dienaar, zegt Jezus.

Jezus wist dat al 2000 jaar geleden.
Op sommige plekken in Amerika zie je dat gouverneurs vanuit een bepaalde machtspositie hebben besloten dat kerken dicht moeten maar dat bijvoorbeeld casino's open blijven. Hun eigen vrijheid verandert niet maar die van anderen wel. De armen worden steeds armer en de rijken rijker. Grote bedrijven als Amazone, Facebook en Twitter hebben in het afgelopen jaar hun winst met tientallen procenten zien stijgen, terwijl het midden- en kleinbedrijf kapot gaat. Het middengebied verdwijnt waardoor je straks een grote groep arme mensen hebt en een kleine groep rijken die de controle hebben. Dat is iets om voor te waken. Eén van de gevolgen van de maatregelen vandaag de dag is dat er veel mensen in de bijstand terecht komen vanuit dat midden. Dus wijsheid is geboden bij de beleidsmakers. We moeten ons hier bewust van zijn maar het is niet om bang van te worden. We moeten niet doemdenken, want angst is een slechte raadgever. Maar het is wel goed om met wijsheid te kijken, te bidden voor de overheid én ons er bewust van te zijn dat God zal voorzien en dat Hij voor ons zorgt.

1636636758678blob.jpg
1636637048851blob.jpg
geloven.jpg
1632395644252blob.jpg

Geloven is niet altijd geloven

24.09.2021

Er zijn maar weinig mensen die op godsdienstig gebied helemaal niets geloven. Alle godsdiensten hebben als kenmerk dat de mens wat moet doen om de godheid of de godheden tevreden te stellen. Wil je de eeuwige gelukzaligheid bereiken - wat men daaronder dan ook mag verstaan - dan moet je er zelf wat voor doen.

 

Geloven is behouden zijn

Het christelijk geloof onderscheidt zich op èèn kenmerkend punt van alle andere godsdiensten. Het wijst op Iemand, Die alles voor ons gedaan heeft, opdat wij voor eeuwig gelukkig, gered en bevrijd zouden kunnen worden. Die Persoon is Jezus Christus, de Zoon van God, die op aarde kwam om mensen te redden van een eeuwige ondergang. De redding bestaat daarin, dat men voor God belijdt: `Ik ben een zondaar, ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar, ik geloof dat Jezus Christus de straf voor die verkeerde daden op het kruis wilde ondergaan.

 

Het wemelt van de “gelovigen”

Onder hen die zich christenen noemen onderscheiden we helaas allerlei groepen. Het wemelt ook daar van de “gelovigen”. In veel van die groepen heeft men echter het principe van het Christendom - zaligheid op grond van geloof in de Redder Jezus Christus - vermengd met het beginsel van zaligheid uit werken. Het christelijk geloof stelt: geloof maakt zalig ofwel redt, en de werken bewijzen of het geloof echt is. Het verbasterd christelijk geloof stelt: Geloof plus werken maken zalig.

Efeziërs 2:8-10

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Christenen doen geen goede werken om behouden te worden. Maar; doen goede werken, omdat ze behouden zijn. Geloven we in Jezus Christus, maar verwachten we onze redding daarnaast toch van onze christelijke werken? Dan is dat niet het echte, Bijbelse geloof! Dan is dat niet echt voor tijd en eeuwigheid jezelf toevertrouwen aan Jezus Christus als je Redder en Bevrijder!

 

Toch bedoel ik ook nog iets anders. Toen Jezus Christus op aarde was, geloofden er heel wat mensen in Hem als de beloofde Verlosser. We lezen van hen het volgende:

 

Johannes 2:23-25

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde ; want Hij wist zelf, wat in de mens was.

Er was met het geloof van deze Joden dus iets mis. Het was niet een echt geloof van het hart, maar meer een verstandelijke overtuiging. “Die man van Nazareth moest wel de Messias zijn, want Hij deed zulke geweldige tekenen.”

 

Dus geloven is niet altijd “geloven”

Vandaag de dag zijn er christenen die op dezelfde manier geloven. Wat ze geloven is hebben ze bijvoorbeeld met de paplepel ingegeven gekregen. Het moet wel zo zijn, want de Bijbel is toch een fantastisch boek. Het bestaan van het Joodse volk is zo`n geweldig teken. Ze geloven ook dat je werken je niet tot geloof brengt. Het lijkt prima en toch mankeert er iets aan hun geloof. Ze zijn namelijk nooit met echte overtuiging van hun verloren, zondige toestand tot Christus gegaan en hebben zich nooit voor hun redding enkel en alleen aan Hem toevertrouwd. 

 

Misschien bent u zo`n christen. Dan geldt voor u, dat geloven en geloven niet altijd “geloven” is. Kom dan ècht tot Jezus Christus, neem Hem aan als uw Heer, redder, Verlosser en Bevrijder. Dan hebt u het echte, zaligmakende geloof omdat u de Zaligmaker dan zelf bezit.

1632395842595blob.jpg
sluier 2.jfif

Stralen zonder sluier

27.08.2021

Een sluier is bedoeld om iets te bedekken, zoals bijvoorbeeld een bruid haar gezicht bedekt voor haar aanstaande man. Wie een sluier over zijn hart heeft, kan bepaalde dingen niet begrijpen. Zodra je door God de sluier laat wegnemen, ga je stralen.


2 Korinthiers 3:16-18

Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here
nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

De sluier weghalen
Ieder mens heeft een sluier, een bedekking, op zijn of haar hart, waardoor geestelijke dingen over God en Zijn reddingsplan niet begrepen kunnen worden. In vers 16 staat dat telkens als iemand zich tot God bekeert, deze
sluier wordt weggenomen. Dan komt er nieuw inzicht waardoor je geestelijke dingen kan gaan begrijpen.

Bekering geeft vrijheid
In vers 17 wordt uitgelegd dat als iemand vergeving vraagt voor zijn of haar zonden, Jezus in het hart vraagt en zich tot God bekeert door middel van de keus te maken om wedergeboren te worden, dat die persoon zich in
feite op de Heilige Geest van God richt. Het is immers de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde (Johannes 16:8). De Heilige Geest is Jezus Christus en plaatsvervanger op aarde (Johannes 14:16-17). Na “echt” berouw en bekering zorgt de wedergeboorte ervoor dat mensen worden overtuigd door Gods Geest.
Door de Geest worden ze opnieuw (geestelijk) geboren, en dan is er vrijheid! Een vrijheid om Hem te dienen, omdat we niet meer een slaaf hoeven te zijn van de zonde (Galaten 5:1)

Jezus in ons, laat ons stralen
Als je opnieuw geboren bent, hoef je geen sluier meer over je hart te hebben. Dan kun je vrij zijn om God te dienen. Dan ben je in staat om God persoonlijk te ervaren. Geen mens heeft ooit God gezien, maar door Jezus Christus mogen we Hem “echt” leren kennen (Johannes 1:18). De Heilige Geest begint dan aan iets nieuws in ons leven, hij verandert ons, waardoor wij steeds meer op Jezus lijken. Hoe? Vers18 zegt dat we naar de luister van dat beeld (van God) worden veranderd. In andere vertalingen staat: 'van heerlijkheid tot heerlijkheid'. Met andere woorden: we gaan steeds meer stralen.

Laat Jezus de sluier over je hart weghalen. Het brengt vrijheid en verandert je leven.


Straal voor Hem.

sluier.jpg
sluier 3.jpg
blog 15 - 1.jpg
blog 15 - 3.jpg

De Goede Herder & Het Goede Schaap

11.06.2021

Schapen kennen de stem van de herder

Jezus leefde het én zei het.

 

Johannes 10:14

‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.’
 

In Johannes 10 zien we het hoofdstuk van De Goede Herder. Gods volk is Zijn kudde. En voor Zijn schapen moeten Goddelijk verzorgd worden. (Psalm 100:3 – Hand.20:28)

 

De bescherming van de kudde

De kudde moet oppassen voor vreemden, dieven en huurlingen. Jezus is de Goede Herder die zijn schapen kent en met hen praat en eet en leeft. Hij beschermt de schapen. Hij geeft Zijn leven voor de schapen. Ze zijn van Hem, dus lijkt Hij niet op een huurling die - als het erop aankomt – de verloren schapen aan hun lot over laat.

 

Als iemand zijn leven toevertrouwt aan De Goede Herder, dan haalt Hij die persoon uit de verkeerde schaapskooi en brengt die bij de juiste kudde. Hij gaat voor de schapen uit en leidt hen met Zijn Woord en Hij leidt hen naar binnen en naar buiten, om geestelijk voedsel te leren vinden.

 

Er zijn veel kerken en gemeenten, maar er is maar ‘één kudde, één herder’. Jezus wil Zijn schapen gebruiken om de ‘andere schapen’ dichter bij Hem te brengen en te houden.

 

In de kudde van de Goede Herder

Waarom vergelijkt Jezus Zijn volk met schapen?

 

Omdat ze geneigd zijn om af te dwalen en een herder nodig hebben om hen te leiden. (Jes.53:6

Schapen zijn reine dieren (1Petr.2:25; 2 Petr.2:20-22) en werden gebruikt voor offers (Rom. 8:36;12:1). Schapen kunnen alleen in leven blijven in kuddeverband (Hand.4:32) en zijn nuttig omdat ze melk, lammeren en

wol produceren. De Goede Herder kent zijn schapen en roept hen bij hun namen. Hij wil hen beschermen en Hij wil voor hen zorgen, als Hij de kans krijgt. (Psalm.23

 

De titel van het hoofdstuk over De Goede Herder spreekt iedereen aan. Het zegt iets over Hem, maar ook iets over ons.

 

Wil je een schaap worden?

De goede herder is een herder. Zijn job is fulltime gericht op zijn schapen. We kennen het beeld van herders die zelfs ’s nachts bij hun schapen waken. Zo ook is Jezus op zijn schapen gericht. En als er een schaap afdwaalt, zal Hij niet rusten tot Hij het weer gevonden heeft. Hij heeft alleen maar het beste voor met Zijn schapen. 

 

Iedereen wil zo’n herder hebben, máár wil je een schaap zijn?

 

Schapen zoeken rust, veiligheid, bescherming. Ze geven zich over aan de genade van de herder. Ze zijn niet eigenwijs of koppig als geiten. Die kennen de stem van de herder niet, schapen wel.

 

Omdat de goede herder zijn schapen kent, raken ze vertrouwd met hem. Jezus kent jou. Hij roept jou. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Hoor je die stem weleens in je eigen geweten? De schapen van de goede herder worden door hem naar buiten geleid, zegt Jezus. Ze hebben geen omheining nodig, maar varen blind op Zijn stem. In ieder van ons leeft een verlangen naar zo’n herder, zo’n leider, zo’n Vader. Ik zie in mijn gebed al hoe Hij je op Zijn schouders neemt!

blog 15 - 2.jpg

De waarde van bevrijding

03.05.2021

Bevrijding 1.jpg

Als jongeren willen samenwonen is dat meestal niet het resultaat van urenlange Bijbelstudie. Vaak zien ze een huis, maar hebben ze geen geld om te trouwen. Het is praktisch. Hetzelfde geldt voor ouderen met thema’s als cremeren of begraven. Veel mensen gaan naar de kerk van de Verlosser zonder zelf verlost te zijn. Iedereen rommelt maar wat aan. Mensen vieren Bevrijdingsdag zonder zelf bevrijd te zijn. Ze hebben uiteenlopende meningen zonder zich af te vragen: ‘Wat zegt de Bijbel er nou van?’

 

Johannes 8:32

en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

 

Bevrijdingsdag heeft niet "iedereen" vrijgemaakt

Het hoort bij de tijdgeest dat christenen alle kanten op gaan qua meningsvorming. Zondagsinvulling, relaties, omgaan met geld. Er is een tijd geweest dat alles vaststond, maar dat is niet meer zo. Vaak zijn veel onderwerpen waar we mee te maken hebben slecht doordacht. De meeste mensen lopen hun omgeving maar achterna. Het zou bevrijdend werken als mensen de Bijbel er meer bij gaan pakken. Dat mensen teruggaan naar de bron van bevrijding en zichzelf af gaan vragen: ‘Wat staat er precies in Gods Woord’?.

Lucas 1:68

Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht

 

Bevrijding is de weg met God kiezen

1 Korinthiërs 1:30

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden:

wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing

Efeziërs 1:7

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen,

naar de rijkdom zijner genade.

 

We zijn niet van onszelf. We zijn van Hem. Dit lijkt me beter in balans dan een beetje op eigen houtje gaan aanrommelen. Te vaak zie je nu dat we ons niet laten leiden door het Woord van God, maar laten we ons daar wel door leiden, dan worden we sterker, ook wat betreft onze getuigenis. Laten we elkaar daarom aanscherpen en bijschaven. God vraagt namelijk ons hele leven. In de Bijbel werden ook geen manke dieren geofferd. Laat jouw leven een Godgewillig offer zijn in alles. En laat je je leven lang leiden door het Woord van God. Dan zal elke dag een Bevrijdingsdag zijn.

Hebreëen 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken

door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt  heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon,

die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam  en door wie hij de wereld heeft geschapen.

Saving Private Ryan

God heeft recht op ons, als mensen die iedere keer teruggaan naar Zijn wil en Zijn persoon. Dat doet me denken aan de film Saving Private Ryan. In die film geven acht soldaten hun leven om Ryan te redden. Aan het eind van de film praat kapitein Miller met Ryan. Hij zegt: "Earn it." Met andere woorden: 'zorg dat je het waard bent dat deze mensen niet voor niets gestorven zijn'. Voor mij is dat een mooi voorbeeld. Aan het eind is Ryan oud en keek hij terug op zijn leven. Hij vroeg zich af: 'Ben ik het waard geweest dat anderen stierven voor mijn leven?'. Die vraag zouden christenen zich ook moeten stellen.

 

Omgezet naar het geloof: als Jezus Zijn leven gegeven heeft en je maakt er een rommeltje van, dan is dat heel schrijnend. Waar is Hij dan voor gestorven? Aan de andere kant is er veel zegen als je simpelweg de weg gaat van Jezus - Degene die Zijn leven voor je gaf.

Kollosenzen 1:13-14

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Ik wens iedereen gezegende Bevrijdingsdagen, de rest uw leven.

BEvrijding 2.jpg
bevrijding 3.jpg
1615456324842blob.jpg

Wel of niet vaccineren?

12.03.2021

Dit is een gevaarlijke vraag. Wat zou Jezus hebben aangeraden? Die vraag komt, hoop ik, wel binnen.

 

De vraag wat Jezus zou adviseren lijkt dan net zoiets als de vraag of Calvijn op SGP zou stemmen, of Augustinus voor een orgel in de kerk zou zijn, en of David vandaag de dag een rockband met evangelische teksten zou accepteren.

 

Een echte christen is een navolger van Christus, zoals Paulus en Petrus.

1 Korinthiërs 11:1

Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten,

opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;

Als je de verlossing overslaat, ben je aan de navolging niet toe. Wat Jezus deed, dat deed Hij ons voor, als Voorbeeld voor ons. Maar belangrijker is, dat Hij het voor ons deed, als Plaatsvervanger.

 

Kun je zeggen dat jij weet wat Jezus zou doen?

Gevaarlijk zou het trouwens kunnen zijn, als je denkt dat Jezus Christus een ander leven leidde dan de rest van wat de Bijbel openbaart. Wat Jezus zei was natuurlijk niet anders dan wat de profeten en apostelen leerden!

 

Een moeilijke vraag

Over vaccinatie wordt door Christenen heel verschillend gedacht. Het blijkt niet simpel te zijn om te weten hoe God erover spreekt, of dus wat Jezus aangeraden zou hebben. Dat komt ook doordat het een nieuw vraagstuk is.

Het huwelijk, hulp aan armen, omgang met je ouders – dat speelde rond de dertiger jaren evenzeer als nu. Maar vaccinatie is tamelijk nieuw. In de Bijbelse tijd van Jezus was er geen medische wetenschap, en Hij was Zelf in staat om mensen te genezen. Hoe kunnen we nu uit een zó andere tijd advies krijgen voor nu? Toch moeten we deze vraag stellen. En juist dat geeft voor mijn gevoel iets van een antwoord. Wij zijn mensen van de 21ste eeuw, en zitten daarin gevangen, lijkt het wel. Het zorgen maken over gezondheid is van alle tijden. Maar in andere eeuwen besefte men dieper hoe broos die gezondheid is. De medische wetenschap heeft ons de indruk gegeven (bijna) alles te kunnen oplossen. Daardoor kijken we direct naar de medische wetenschap voor hulp.

 

Wat Jezus heeft gedaan voor ons is zo enorm veel!

De lichamelijke en psychische gezondheid van Zijn naaste ging Hem ter harte, daaraan gaf Hij Zijn tijd en aandacht en Zijn leven en Zijn heilige Geest. Hij wás er voor iedereen, helemaal! Toch was dat was geen doel op zich. Zijn wonderen waren een teken van Zijn Goddelijke macht.

Marcus 2:10-12

Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven; zeide Hij tot de verlamde: 2:11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. 2:12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Lichamelijke genezing was een illustratie van genezing van de ziel.

Johannes 9:39

En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.

In Zijn preken liet Jezus voortdurend horen, dat ons geestelijk welzijn prioriteit heeft.

Mattheus 10:28

En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Sterven moeten we allemaal, vroeger of later, maar hebben we dan eeuwig leven en vrede met God?

Alle leven is beschermwaardig, maar ten diepste is alleen leven met God levenswaardig. Leven met God, daar riep Hij toe op. Wedergeboren worden, zijn en blijven. Vertrouwen op Hem, met hart en ziel. Geloven we echt wat Hij zegt, dat de hemelse Vader zelfs alle haren van ons hoofd heeft geteld (Mat. 10)? Dat Hij die voor het gras en de vogels zorgt zéker voor al Zijn kinderen zal zorgen (Mat. 6)? Hoe kan een christen dan angstig zijn zolang hij niet gevaccineerd is? Of een vaccin weigeren alleen uit angst voor mogelijke schadelijke bijwerkingen?

 

Wat zou Jezus doen? Liefhebben! Moeten we dan een duidelijke mening hebben over vaccinatie?

Daarmee zeg ik niet, dat we niet over maatschappelijke kanten na moeten denken. Het lijkt me in lijn met het Bijbelse onderwijs van Jezus en de profeten en de apostelen, om kritisch te zijn op de macht van de farmaceutische/medische industrie.

Lucas 8:43

En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden.

En ook op het egoïsme rond de vaccinaties. Iedereen wil voorrang. Opnieuw geeft Europa Afrika het nakijken (los van de vraag of Afrika met déze hulp geholpen is). Vandaag de dag is gezondheid niets anders dan afgoderij, waarbij vaccinatie functioneert als de nieuwe messias.

Psalmen 20:8

Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand.

 

Jezus riep op om God alleen te dienen en te vertrouwen.

Mattheus 6:24

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten;

Jezus riep op om op Gods antwoord te vertrouwen.

Mattheus 6:32-34

Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

 

Een confronterende vraag

- Leven we echt met hoop op de eeuwigheid?

- Leven we echt met geloof in Gods voorzienigheid?

- Is het ons echt te doen om onze naaste?

Dát bleef bij mij hangen na de vraag: Wat zou Jezus hebben aangeraden?

 

Als er iets uit het leven van Jezus Christus als Redder en Verlosser bleek, was het wel Zijn alles overtreffende liefde. Iedere seconde van Zijn leven bedoelde Hij de eer van Zijn Vader en het welzijn van verloren mensen.

 

Wat zou Jezus doen? Liefhebben! De priester en de leviet hadden vast een Bijbelse opvatting, maar ze hadden geen tijd voor een slachtoffer langs de weg. We schrijven over vaccinatie, we praten, we kijken filmpjes, we vertrouwen op dokter Google. Hoeveel tijd stelen we daarmee van God en onze naaste? Ik bedoel niet dat we er niet over na moeten denken. Maar het antwoord op de vraag is niet ons eerste probleem. De aandacht voor de vraag verraadt vaak ons echte probleem. Ook van mij. Je hoort steeds meer verhalen van eenzame jongeren die rondlopen met gedachten over zelfdoding. Juist nu zou de kerk zijn deuren open moeten hebben en open houden. Juist nu kan de kerk de generatie van de toekomst laten zien, wat het in houdt, om volgelingen van Jezus Christus te zijn en te blijven.

 

Er is een vaccinatie die iedereen gegarandeerd nodig heeft, en dat is Jezus zo snel mogelijk binnen laten.

1615456441175blob.jpg
1615456281364blob.jpg
blog 12 hond.JPG
Blog 12.JPG

Een half getrainde hond

29.01.2021

Vandaag de dag zien we allemaal bewerkte foto’s en video’s op alle media om ons heen, van mensen die honden willen kopen of lenen, om maar buiten te zijn na de ingestelde tijd van de avondklok. Ik vraag me af wat er met die honden gebeurt na de avondklok.

 

Het "Avondklok-syndroom"

In de loop der jaren heb ik een aantal honden gehad. Zoals de meeste mensen, was ik van plan mijn honden te trainen totdat ze zich perfect gedroegen, totdat ze het tegen een politiehond konden opnemen en net zo goed konden presteren. Ik heb een tijdje goede vorderingen gemaakt. Ik leerde de hond om zijn hondenzaken buitenshuis te doen in plaats van binnenshuis: dat duurde maar een week of twee. Ik leerde de hond zitten, wat eenvoudig genoeg was omdat ik alleen maar iets lekkers hoefde te gebruiken om een hongerig dier om te kopen. Deze eerste dingen waren eenvoudig genoeg en het was geen grote uitdaging om de hond te trainen, dus ze was halverwege respectabel. Daarna werd het veel moeilijker. Ga liggen, zit, kruip, blijf van de meubels af, staar me niet aan als ik aan het eten ben, wees kalm – ik gaf het op lang voordat de hond dit allemaal onder de knie had. Uiteindelijk heb ik, zoals de meeste mensen, genoegen genomen met een nauwelijks getrainde maar aanvaardbare hond. Ik heb toen voor “goed genoeg” gekozen.

1 Timotheüs 4:7-8

Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

 

Het "goed genoeg-syndroom"

Mensen nemen vaak genoegen met een soortgelijk 'goed genoeg' in hun eigen leven. Keer op keer word ik getroffen door de Bijbelse oproepen tot volharding in het christelijke leven. Natuurlijk moeten we volharden ondanks beproevingen, verleidingen en vervolging. Maar dat is niet alles. We moeten ook volharden in het licht van innerlijke goddeloosheid, in het licht van die ontmoedigende inwonende zonde. Weinig veldslagen zijn ontmoedigender dan deze, en weinig veldslagen zullen er eerder toe leiden dat we het opgeven.

God roept ons om onszelf te trainen om godvruchtig te zijn. We doen dit door 'nee' te zeggen tegen de zonde - en tot leven te komen in de gerechtigheid van bekering. We zetten oude patronen en gewoonten opzij en komen tot leven in een nieuw en beter leven met God.

Een vol-opgeleide christen

God roept ons niet op om rond onze zonde heen te draaien. God roept ons op om onze zonden ter dood te brengen, en dat is een zaak getraind te worden en getraind te blijven. God verzekert ons dat we dit met de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest kunnen doen. Maar zo vaak stoppen we kort daarna met dit proces van verandering. We trainen onszelf een tijdje, maar worden dan moe als die laatste overblijfselen van de zonde weigeren te sterven, of als we ons realiseren dat zonde veel diepere en sterkere wortels heeft dan we hadden verwacht.

We worden dan uiteindelijk half opgeleide, “goed genoeg christenen”. Toch roept God ons op, om door te zetten in de strijd, om ons grondig en volledig te trainen, om te vechten voor heiligheid en godsvrucht, vanaf het moment van bekering. We beantwoorden deze oproep alleen als we hardnekkig volharden.

blog 12 sleutel.jpg

Kerst is: plaats maken voor Jezus

18.12.2020

Jezus Christus werd geboren ten tijde van koning Herodus. Herodus was een zeer wrede overheerser. Niet alleen vanwege de kindermoorden in Betlehem, maar ook vanwege de moord op zijn eigen kinderen, en de wrede straffen die hij toepaste op zijn vijanden.

 

Herodus is een beeld van wereldse overheersing.

De overheersing van Herodus, en ook de Romeinse overheersing in die tijd, heeft een geestelijke betekenis. Dat was ook zo voor het volk van Israël toen zij in slavernij leefde in Egypte onder het koninkrijk van de Farao.

Egypte en hun Farao is een beeld van de zondige wereld om ons heen. Zij gingen allemaal gebukt onder de overheersing van de Farao.

 

Net zoals in de dagen van Jezus’ Zijn geboorte, zijn er ook nu twee koninkrijken.

1. een werelds koninkrijk 

2. een hemels koninkrijk

Stel jezelf deze vraag: “In welk koninkrijk leef ik?”

 

De bedoeling van God was (en is nog steeds) om mensen vrij te maken. Mensen te bevrijden die leefden (en leven) onder het juk van slavernij. Gaat u maar bij uzelf na welke gewoontes en verslavingen er zijn die u en/of anderen om u heen in geestelijke en/of lichamelijke gevangenschap houden.

 

God stuurde een Verlosser.

In het Oude Testament toen het volk van Israël in Egypte leefde in slavernij, riepen zij uit tot God. En God bracht hen een verlosser (Mozes) die hen uit Egypte leidde (Exodus). Want het is niet mogelijk om in Farao’s koninkrijk te blijven, want daar kun je God niet ervaren en/of dienen.

 

Wie in Jezus Christus gelooft wordt verlost van de wereldse overheerser. Dan wordt je als het ware overgebracht van het ene koninkrijk in het andere.

 

Als we kijken naar het kerstverhaal dan zien we letterlijk de afwijzing van Jezus Christus door de mensheid.

 

Lucas 2:7

en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe,

omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Jezus kwam naar deze duistere wereld maar de meeste mensen hebben Hem afgewezen.

Stel jezelf deze vraag: Wat doe ik? 

 

Johannes 1:11

Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

 

Kerst is: plaats maken voor Jezus.

Toen Jezus geboren werd was er geen plaats voor hem in de herberg. Vandaag de dag is dat niet anders. Jezus staat aan de deur van je/uw hart en Hij klopt, maar wordt meestal niet binnengelaten.

 

Zou u plaats voor Hem hebben gemaakt als u toen herbergier was geweest?

Heeft u trouwens ooit plaats voor Hem gemaakt?

 

Johannes 3:18-21

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Johannes 1:12

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden,

hun, die in zijn naam geloven;

Deze tekst is eigenlijk wat Kerst inhoudt. Jezus aannemen als jouw Redder en Verlosser.

Kerst is: plaats maken voor Jezus en Hem binnen houden.

 

Waren Oudtestamentische gelovigen gered?

27.11.2020

2.jpg

Ik kreeg laatst een goede vraag: waren de oudtestamentische gelovigen gered door Jezus? En het antwoord is: JA!

Jezus' dood aan het kruis verdiende een eeuwige redding voor alle gelovigen, of ze nou voor of na Hem leefden.

 

Gehoorzaamheid of offers

Gelovigen in het Oude Testament werden niet gered door gehoorzaam te zijn aan de wet van God. De Bijbel leert dit heel duidelijk.

Romeinen 3:20

Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft,

want juist de wet leert ons de zonde kennen.

We zijn niet goed genoeg om de hemel te verdienen. Dat is waar voor ons vandaag de dag, en het was ook waar voor gelovigen in het Oude Testament. Ook werden oudtestamentische gelovigen niet gered door dierenoffers.

Hebreeen 10:4

want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen.

In plaats daarvan wezen de oudtestamentische offers op het ene offer dat Jezus aan het kruis zou gaan brengen, om eeuwige redding te brengen.

 

Alleen door het geloof

Net als nieuwtestamentische gelovigen, werden oudtestamentische gelovigen gerechtvaardigd door genade door het geloof. Over Abraham lezen we: 

Genesis 15:6

En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Hij werd niet gered door goede werken, maar door zijn geloof. Zijn geloof om te vertrouwen in de God die hemel en aarde schiep, zijn geloof om te vertrouwen in Gods beloften en door zijn bereidheid om volgens Gods geboden te leven. Die geboden zitten in elk mensenhart.

De Messias, De Bevrijder, De Verlosser

Het belangrijkste van Gods beloften was de belofte van de Messias. Vele profetieën in het Oude Testament wezen op de Messias. Het is moeilijk te weten in hoeverre en hoe dit werd begrepen door oudtestamentische gelovigen. Toch was er zeker een vreugdevolle verwachting van Gods redding door de Messias. En zelfs een profetisch begrip ervan. Jezus zei tegen de Joden:

Johannes 8:56

Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

De eeuwige redding die Jezus bracht is daarom niet alleen voor de nieuwtestamentische gelovigen. Zijn, voor ons verlossende, dood wordt hier helder beschreven:

Hebreeën 9:15

En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

Met andere woorden: “de dood…tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren”.

Gods alwetendheid

Hoe is het mogelijk dat de zonden van mensen werden vergeven op basis van Jezus’ offer, als ze stierven nog voordat dat offer plaatsvond? Dat komt omdat God alles weet. Er is een eeuwig aspect van redding.

Openbaring 13:8

En allen, die op de aarde wonen, zullen het {beest} aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

God spreekt over de mensen die het beest aanbidden. Daar staat: “van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” God bepaalde dat het offer van Jezus de manier was waarop zij gered konden worden. En hij paste het loon van dat offer toe op alle gelovigen, of ze nu vóór of na de tijd van Jezus leefden.

 

Ben jij een geredde gelovige?

Natuurlijk is voor u of jou de belangrijkste vraag niet: of de oudtestamentische gelovigen gered waren door Jezus,

maar: ben jij gered door Jezus?

Johannes 3:3

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,

kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Bekeer je van je zonden, wordt wedergeboren en vertrouw op Hem. En je zult het eeuwige leven beërven en voor altijd bij Hem zijn. Samen met alle gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament.

1.jpg
3.png

De sleutel tot alles

16.10.2020

f1.jpg
f3.jpg

De zichtbare nood van mensen

Het internet wordt overspoeld met advertenties, promoties en informatie die mensen de 'sleutel' tot zo ongeveer alles bieden. Er zijn YouTube-video's met mensen die in overvloed de 'sleutel' beloven tot uw financiële zekerheid en beloven uw toekomst in handen te hebben, als jij hun plan volgt. Het enige dat je hoeft te doen, is jezelf in te schrijven voor deze klas of instelling, of de talloze online cursussen en gidsen die beschikbaar en aantrekkelijk verpakt zijn. Voor de goede orde, dit is geen algehele afkeuring van al deze zaken. Het is alleen maar om aan te geven hoe mensen sleutels in het leven nodig hebben en zoeken.

 

Wat, als er echt een 'sleutel' zou bestaan voor alle oplossingen?

Blijf even lezen om gratis te ontdekken dat dat ene oude stoffige boek dat een van de meest waardevolle schatten is die iemand kan hebben. Paulus herinnerde - zijn zoon in het geloof - Timoteüs aan dit feit:

 

2 Timoteus 3:16

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven

Met andere woorden: er gaat niets boven het geschreven Woord van God om u de weg naar verlossing te tonen door geloof in Christus Jezus. Elk deel van de Schrift is door God ingeademd en op de een of andere manier nuttig om ons de waarheid tonen, onze rebellie aan de kaak stellen, onze fouten corrigeren, ons trainen om op Gods manier te leven. Door het Woord zijn we samengesteld en gevormd voor de taken die God voor ons heeft.

 

Waar en hoe kan ik deze sleutel tot alles krijgen?

Eén manier is door te kijken naar een gesprek dat Jezus had met twee mannen die de 11 kilometer lange route van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs liepen. Deze mannen waren verslagen, ontmoedigd en voelden zich hopeloos. Voor hen is Jezus van Nazareth, van wie ze hadden gehoopt dat hij Israël zou verlossen, terechtgesteld door de religieuze leiders en de Romeinen. Ze stonden voor een onzekere toekomst. Dit hield hun gedachten zo bezig dat toen de verrezen Jezus langs kwam en met hen wandelde, hun eigen ogen Hem niet konden herkennen. Jezus stelde snel hun toestand vast door te zeggen:

Lucas 24:25-26

Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?'

 

Jezus moest beginnen met het proces van het reconstrueren van hun begrip hoe de Messias mensen daadwerkelijk zou bevrijden van hun zonden en slavernij. De Joden konden zich geen gekruisigde Redder voorstellen, wat een beeld is van ultieme zwakheid. Toch was dat eigenlijk precies wat "nodig" was om de gave van verlossing en macht aan mensen, zowel Jood als heiden, te brengen. Daarna ging Hij verder met het geven van een van de grootste Bijbelstudies in de hele geschiedenis. Wat had ik daar graag bij willen zijn. Hij begon met Mozes en al de profeten, hij legde hen uit wat er in de hele Schrift over Hemzelf gezegd werd." Twee dingen zijn hierbij cruciaal. Ja, we zijn buitengewoon gezegend met de nieuwtestamentische openbaring van God. Maar dat ontkent of maakt het Oude Testament niet minder belangrijk. Jezus ging door het Oude Testament (dat was alles wat ze destijds hadden) en liet hun alles zien wat de Schrift over hem zei.

 

Dit is het punt dat je niet mag missen.

Als jij de Bijbel wil begrijpen dan is de hoofdsleutel: Jezus Zelf. De Bijbel is niet alleen een religieus leerboek, het is een openbaring van God Zelf. De 'sleutel' tot de hele Bijbel is Jezus. Hij komt voor in alle 66 boeken. Door naar Hem te kijken en op Hem te vertrouwen, bezit u de hoofdsleutel tot de Bijbelse boodschap én het doel voor uw leven. 

Hier gewoon een steekproef:

In Genesis is Hij het zaad van de vrouw. In Exodus is Hij het Pascha (Lam). In Deuteronomium is Hij de profeet. In Nehemia is Hij de Bouwer van onze afgebroken levens. In Psalmen is Hij de Heer, onze Herder. In Jesaja is Hij de Vredevorst. In Jona is Hij de grote buitenlandse missionaris. In Maleachi is Hij de Zoon van Gerechtigheid en Genezing. Er is zoveel meer! In Mattheüs is Hij de Messias die was beloofd. In Lukas is Hij de Mensenzoon. In Johannes is Hij het Woord, de Zoon van God. In Romeinen is Hij onze Rechtvaardiger. In Efeziërs is Hij de Christus met ondoorgrondelijke rijkdom. In Tessalonicenzen is Hij onze binnenkort komende Koning. In Filemon is Hij de vriend die dichterbij blijft dan een broer. In Johannes is Hij liefde. In de Openbaring is Hij de Koning der koningen en de Heer der heren.

 

Als je in het bezit wil zijn van die hoofdsleutel voor alles in jou leven, dan zou ik je aanraden om te reageren op Jezus Zijn uitnodiging: "Kom naar Mij."

 

Als je dat doet, maak je dan klaar zodat jouw leven een geheel nieuwe betekenis zal krijgen!

f2.jpg
1.jpg
3.jpg

Denk aan je toekomst

Je leeft maar één keer.

18.09.2020

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Het willen horen van een grote echte waarheid.

Een grote echte waarheid beïnvloedt altijd iemands hele leven. Het kan zijn dat je vele jaren in een zekere sleur je eigen weg gaat. Dan ‘toevallig’ kom je iets tegen, een Bijbeltekst, een zin in een boek of een gedachte door iemand anders uitgesproken, of een waarheidsgetrouwe getuigenis van iemand, waardoor je vanaf dat moment niet meer dezelfde bent. En waardoor ook het doel van je leven totaal verandert.

 

Zo was het met Hudson Taylor

Terwijl hij zonder enig doel de boeken op de boekenplank van zijn vader aan het doorbladeren was, kwam hij schijnbaar toevallig de uitdrukking tegen: ‘Het volbrachte werk van Christus’.

De waarheid van deze uitdrukking greep hem aan: Als Jezus Christus het werk reeds volbracht had, dan bleef er voor hem niets anders over dan volledig op Hem te vertrouwen!

 

Graaf von Zinzendorf verging het evenzo

Als jongeman stond hij eens voor een schilderij, waarop Jezus was afgebeeld, hangend aan het kruis. Onder het schilderij waren de volgende woorden geschreven: 'Zie, dit heb Ik voor u gedaan'. Hierdoor werd von Zinzendorf innerlijk gebroken. Hij nam Jezus aan als zijn Redder en Verlosser. Toen hij nog eenmaal naar de Gekruisigde keek, vielen zijn ogen op nóg een zin onder het schilderij: 'Wat hebt u voor Mij gedaan?' Aangegrepen door de vraag, gaf hij zijn gehele leven aan God. Vandaag de dag is zijn naam nog overal bekend i.v.m. de Moravische Zendingsbeweging.

 

Een soortgelijke ervaring onderging Dwight L. Moody

Na afloop van een evangelisatiecampagne in Engeland nam hij afscheid van Henry Varley, een bekende Engelse prediker, die hem de volgende afscheidswoorden meegaf: 'Meneer Moody, de wereld zou eigenlijk eens moeten zien wat God met iemand kan doen die zich volledig aan Hem overgeeft'. Moody kon deze woorden niet kwijtraken, hij werd erdoor achtervolgd. Deze afscheidswoorden hebben z'n hele verdere leven beïnvloed en wij kennen Moody als iemand waar God grote dingen doorheen heeft gedaan.

 

Miljoenen anderen, in de hele wereld, bekend of onbekend, zouden een dergelijk verhaal kunnen vertellen. Onbezorgd leefden ze voort, totdat ze plotseling voor zichzelf een grote echte waarheid ontdekten, die de inhoud werd van hun leven.

 

Johannes 8:32

en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

 

God sprak tot hen.

Deze grote echte waarheid zette hun hart en leven in vuur en vlam, en ze werden volledig veranderd. Zo'n grote visie was bij deze mensen in staat om als drijfveer te fungeren gedurende hun gehele verdere leven. Zo maakten al die mensenlevens ‘geschiedenis voor God’. Maar waarom zou bij óns zoiets niet kunnen gebeuren? Gods waarheid is niet tijdgebonden, maar eeuwig. Dezelfde ervaringen in het leven van andere mensen, waardoor hun levens volledig veranderden, kunnen ook ons ervoor bewaren een 'middelmatig' leven te leiden. Ook bij ons zijn Gods waarheden in staat om 'succes' (de Bijbel noemt dat ‘zegen’!) te garanderen voor tijd en eeuwigheid. Als we maar gewillig zouden zijn!

 

Je moet zo’n grote echte waarheid eerlijk en oprecht onder ogen willen zien.

Bovendien gewillig zijn om eraan te beantwoorden. Want gewillig zijn om naar deze waarheden te handelen en ze toe te passen in ons verdere leven, vraagt 100% toewijding. Daar hangt alles van af. Denk na over de volgende vragen:

  • Ben ik bereid om Jezus als Heer te volgen ?

  • Ben ik gewillig om God tot me te laten spreken?

  • Wil ik Hem zonder vragen en tegenwerpingen gehoorzamen?

  • Zijn er nog dingen in m’n leven die ik niet voor Hem zou willen opgeven?

 

Johannes 3:21

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

 

Denk aan je toekomst: je leeft maar één keer!

2.jpg

Persoonlijke omgang met God

21.08.2020

tabernacle-at-center.jpg

Ben je een “Manna-Christen” of een “Kwakkel-Christen”?

 

Psalmen 78:24

Hij deed manna tot spijze op hen regenen, en schonk hun hemelkoren;

 

Johannes 6:31

Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.

 

 Johannes 6:49-50

Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve.

 

Hoe en op welke plaats ontvang jij iets van God?

Numeri 11:30-32

Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van Israel. Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond. Toen maakte het volk zich op, die gehele dag en de gehele nacht en de gehele volgende dag, en verzamelde de kwakkels die het minst had, verzamelde tien homer en zij spreidden deze wijd uit, rondom de legerplaats.

 

 

Het is van levensbelang om een persoonlijke omgang te hebben of te krijgen met God.

In de Griekse grondtekst kom je het woord: (σχίσμα) “Schisma” tegen, wat betekent: splitsen, klieven, afscheuren, splijten.

 

We zien in de Christelijke wereld een probleem dat mensen op zoek gaan naar een kerk die bij hun past. Maar de mens moet op zoek naar een kerk die bij God past. Eén van de belangrijkste oorzaken van kerkverlating is dat kerkgangers niet leren dat er naast kerkgang ook persoonlijke omgang met God moet zijn.

 

In de genoemde Bijbelteksten zien wij twee soorten voedsel die op twee verschillende manieren kwamen. Toen Mozes met het volk van Israël op weg was naar het beloofde land waren er twee soorten voedsel: manna en kwakkels. De kwakkels vielen in de legerplaats, waar gelovigen bij elkaar bleven. De legerplaats is een beeld is van Gods kerk. Maar voor het manna moest iedereen de legerplaats verlaten.

 

Mensen moeten leren dat er een groot verschil is tussen Religie & Relatie. Een relatie heeft alles te maken met uw persoonlijke omgang met God. Als dat er niet is, leeft u alleen van de kerkgang. Dat noemt de Bijbel manna-eters. Naar de kerk en er weer weggaan, en verder geen toewijding is geen vaste relatie. Een relatie heeft alles te maken met uw persoonlijke omgang met God. Als dat er wel is, dan leeft u van de kerkgang. Betrokken zijn in bidstonden, kerk-activiteiten, evangelisatie, bediening enzovoorts. Dat noemt de Bijbel kwakkel-eters. Kwakkel-eters gaan nooit geestelijk kwakkelen.

 

Het gevaar om een dood geloof te krijgen komt als je alleen maar een manna-christen bent en niet leert ook een kwakkel-christen te zijn. Het eerste en het grote gebod is: 'Gij zult de Heere, uw God, liefhebben'. Waar moet dat uit blijken als we niet eens een uur per dag de tijd voor Hem hebben? Het is eerst nodig dat het woord gezaaid wordt en gaat kiemen. Zoals ook de Israëlieten in de dag van Jozua en Kaleb hun voet - in geloof - op het land moesten plaatsen vóórdat God het hun gaf (Joz.1:3). Zo moesten de mensen in de dagen van Jezus ook eerst het Woord ontvangen, om daarna wedergeboorte, herstel en genezing te ontvangen.

 

Het is van levensbelang om een persoonlijke omgang te hebben met God en die omgang uit te gaan werken in een persoonlijke relatie.

manna.jpg
relation.png

De betrouwbaarheid van de Bijbel

31.07.2020

blog 6 - 2.jpg

Er is geen enkel boek dat zo betrouwbaar is als het Nieuwe Testament. En toch hebben we afschriften van afschriften van afschriften.

 

In de geschiedenis is er vaak een enorme tijd tussen het moment dat een boek geschreven wordt en de totstandkoming van het eerste handschrift. Aristoteles schreef in 300 vóór Christus zijn biografie. Het eerste exemplaar dat we hebben, is van 200 jaar ná Christus. Daar zit 500 jaar tussen. Het boek Ilias van Homerus werd 800 vóór Christus geschreven. Het eerste boekje dat we hebben, is van 200 na Christus. Duizend jaar verschil. Het eerste exemplaar van de Gallische Oorlog van Julius Caesar, is 55 vóór Christus geschreven, dateert uit 700 na Christus. Bij ieder oud boek dat we hebben, en wat beroemd is, is er een megaverschil tussen het eerste schrijven en het eerste exemplaar. Gemiddeld 800 tot 1000 jaar.

 

Het Nieuwe Testament en vooral de vier evangeliën zijn tussen 60 en 80 na Christus geschreven. Het eerste stukje was er al 125 na Christus. Wat we in de oudheid van boeken zien, daarvan zeggen we: het klopt allemaal. We vestigen al onze bronnen erop en het is echt gebeurd. Dit terwijl er duizend jaar verschil tussen zit. Bij het Nieuwe Testament is het slechts 60 jaar verschil! Het verschil tussen het moment dat ze aan het schrijven waren en het eerste stukje papyrus dat we hebben, is zo klein dat er in die tussentijd nooit iets van mythevorming plaats kon vinden. Er is geen enkel boek dat zo goed is overgeleverd als het Nieuwe Testament.

 

De Betrouwbaarheid van het hebben van : Ooggetuigen

Critici kunnen zich toch afvragen: hebben Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes het niet verzonnen? Hebben ze de opstanding niet verzonnen uit teleurstelling, omdat Jezus stierf en het afgelopen was? De wetenschap zegt: het klopt. Hij was er, Hij heeft geleefd, Hij had discipelen, Hij deed wonderen en Hij is gekruisigd. En er zijn honderden, zo niet duizenden mensen die zeggen dat Hij is opgestaan en nog 40 dagen bij hun was, voordat Hij naar de hemel “vaarde”. De vraag is, toen Jezus in het jaar 33 opstond uit de dood, hebben Zijn discipelen het toen verzonnen vanuit teleurstelling? Weet, dat de tijd tussen het echte gebeuren en het moment van schrijven ontzettend kort is. Marcus begon al te schrijven in het jaar 60. Toen leefden de mensen nog die het allemaal hadden meegemaakt. Die evangelisten begonnen te schrijven omdat ze dachten: wij zijn oor- en ooggetuigen en gaan een keer dood. Wie weet dan nog het verhaal van Jezus? Daarom zijn ze gaan schrijven. Critici zeggen dat ze Jezus opgehemeld hebben. Ze hebben Hem groter gemaakt dan Hij is.

 

Maar, mythevorming kan echter niet, want toen de evangelisten gingen schrijven, leefden de oog- en oorgetuigen nog. Dat argument gebruikt Paulus ook in zijn brief aan Korinthe. Paulus zegt zestien jaar na de dood van Jezus: check de feiten. Rijd naar Jeruzalem. Hij zegt dat Jezus is opgestaan. Check het. Vijfhonderd mannen hebben hem gezien op één dag en het merendeel is nog in leven. Vanuit het boek van Handelingen kun je al zien hoe betrouwbaar het evangelie van Lucas is. Lucas ging alle namen genoemd in Handelingen na: naam, jaartal, viervorst, de steden, de drachmen (munteenheid), de wind bij Cyprus, de zandvlakte bij Malta. Het wordt in Handelingen allemaal beschreven. 84 van die feitjes staan er in Handelingen. Dat is allemaal onderzocht en alle 84 kloppen. Ze kloppen allemaal. Lucas was dus iemand die ongelooflijk nauwkeurig alles opschreef. Het boek Handelingen is zeer nauwkeurig, het klopte allemaal.

 

De Betrouwbaarheid van het hebben van : Interne Bewijsvoering

Toen Jezus stierf waren Zijn discipelen radeloos, weggevlucht, verloochend, verraden en bang dat ze ook gekruisigd zouden worden. Hun Heer is mislukt, ze hebben de verkeerde nagevolgd. De discipelen en hun kerk zaten in angst bij elkaar met de deuren en ramen dicht. Logisch, dat zouden wij ook zijn. Maar...wat gebeurt er een aantal dagen later? Dezelfde mannen staan in Jeruzalem met vrijmoedigheid te getuigen van de opgestane Heer en zijn nergens meer bang voor. Petrus moet naar de gevangenis, het maakt hem niet uit. Wat kan er nu gebeurd zijn? De enige verklaring is dat ze de opgestane Heer, in wie ze zo teleurgesteld waren, gezien hebben. Anders is er geen verklaring mogelijk voor het feit dat deze depressieve en angstige mannen een poosje later in Jeruzalem zo enthousiast getuigen.

 

Ook het feit dat de vrouwen genoemd worden als de eersten die na de opstanding Jezus zagen, is een belangrijk argument. Een vrouw telde niet mee in die tijd, dat zou men nooit geloven. Mattheüs en Markus dachten: 'ik doe het niet, ik schrijf het niet op'. Ze wisten namelijk dat mensen het niet gingen geloven. Toch hebben ze het opgeschreven. Het waren vrouwen bij het graf. De vrouwen zijn de eerste evangelisten van het nieuwe evangelie. Dit is een ontzettend belangrijk argument voor de waarheid. Wat hadden ze het graag niet opgeschreven, maar het waren nu eenmaal de feiten. Ze moesten opschrijven wat er daadwerkelijk gebeurd was. Ze moesten het bij de feiten houden omdat ze anders gecorrigeerd zouden worden door ooggetuigen.

 

Stel dat ze de opstanding hadden verzonnen: zou iemand sterven voor een zelfbedachte leugen? De discipelen zouden nooit sterven voor een zelfverzonnen leugen. Stel dat ze het verzonnen hadden, de opstanding. Het grootste aantal van hen is de marteldood gestorven. Zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Dat mensen sterven voor een leugen waarvan ze niet weten dat het een leugen is, dat kan. Maar zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Stel je voor, ze zitten bij elkaar en zeggen: 'we gaan fake news maken en verkondigen dat Jezus is opgestaan'. Dat kun je een tijdje volhouden. Maar op het moment dat die Romeinen je gaan martelen voor een verhaal waarvan je weet dat je het zelf verzonnen hebt, dan zeg je: 'het was niet zo, we hebben het verzonnen'.

 

Dan is er nog het bewijs van het lege graf

Als dat graf niet leeg was geweest toen het gerucht door Jeruzalem ging dat Hij is opgestaan, was het voor de Romeinen simpel geweest. Ze hadden gewoon kunnen zeggen: 'jongens kom mee, kom kijken, Hij ligt er gewoon nog hoor. Het is niet waar'. De discipelen hebben hem weggehaald, zeiden ze. Zo'n set-up of fake news kun je een tijdje volhouden, maar niet als de Romeinen je gaan martelen. Het is geen verzonnen verhaal. Ze hebben het tegen hun eigen zin soms moeten opschrijven. Het is een verhaal waarvan ze wisten dat ooggetuigen het konden checken. Het is waar. Jezus is waarlijk opgestaan.

 

De nieuwtestamentische wetenschap zegt dat dit waar is: "Hij is waarlijk opgestaan". In de wetenschap is een kentering waar te nemen op dit gebied. In de jaren 70 was er een trend in de nieuwtestamentische wetenschap om alles in het Nieuwe Testament met een korreltje zout te nemen. Zo ben ik ook opgevoed. In de 40 jaar daarna is er een enorme kentering gekomen waardoor nu, tot mijn stomme verbazing, die nieuwtestamentische wetenschap internationaal dit verhaal houdt. De nieuwtestamentische wetenschap zegt: 'of je het nu leuk vindt of niet, het is waar'. Hij is waarlijk opgestaan. Het is de basis, om waarlijk te geloven, door “omhoog” te kijken. Als je door twijfel of aanvechting besprongen wordt - en dat worden we allemaal op z’n tijd - heb je dit verhaal af en toe nodig.

blog 6 - 3.jpg
blog 6 - 1.jpg
af 2.jpeg

De Weeën

10.07.2020

Vandaag de dag is de hele wereld alleen nog maar bezig om Apocalyptische angsten te ontwikkelen.

En inderdaad, er staan ons weeën te wachten. Het is een feit dat na weeën altijd een bevalling zal volgen.

Mattheus 24:3-8

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.  Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

 

Jezus Christus' bijzondere antwoord

Nadat Jezus Christus met Zijn Discipelen deelde over “de eindtijd” stelden zij drie concrete vragen:

1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren?

2. Wat is het teken van Uw wederkomst?

3. Wat is het teken van de voleinding der wereld?

Hij zegt dat ze moeten letten op oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten (Lucas 21:11). Zij vormen niet het einde, maar het begin van de weeën. Jezus kiest er bewust voor om ook ons dit beeld te geven. Dat betekent dat er tijden aankomen die nog veel heftiger zijn.

De verwijzing naar een hoogzwangere vrouw

Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt, weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën maar op het kind dat wordt geboren! Jezus gebruikt dit beeld dus niet om angst aan te jagen maar om ons blij te maken over wat komen gaat.

 

Verheugen op de toekomst

1. Aan de ene kant: het uitwerken van het plan van God voor ons leven.

2. Aan de andere kant: de zekerheid van het eeuwige leven.

Met Jezus in je hart en met Jezus als leidraad in je leven, ben je als wedergeboren Christen geweldig gezegend dat je je kan richten op dé waarheid van Gods Woord.

 

Als u naar het nieuws luistert en de spanningen en narigheden in de wereld van vandaag ziet, denk dan aan de waarschuwingen die Jezus gaf.

- Laat u niet misleiden (vs.4). Er zullen mensen zijn die grandioze dingen beweren en beloften doen, en die velen zullen misleiden. U hebt het Woord van God om u voor te lichten en de Heilige Geest om u te onderwijzen.

- Laat u niet ontmoedigen (vs.6). Politieke onrust en natuurrampen zijn er altijd geweest in de wereldgeschiedenis, dus laten die u niet van slag brengen. Ze vormen ‘het begin van de weeën’ (vs.8).

De moeilijkheden in de wereld zijn zwanger van mogelijkheden, maar God zit nog steeds op de troon!

 

Mattheus 24:14

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

De verloren wereld om ons heen moet het evangelie horen, dus ga aan het werk.

af1.jpeg
af 3.jpeg
2.png

Discpelschap als echo

12.06.2020

Handelingen 16:10

Toen HIJ dit visioen had gezien, wilden WIJ meteen naar Macedonië vertrekken, omdat WIJ eruit opmaakten dat God ONS geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Discipelschap op de bijbelse “Handelingen-manier” is altijd vruchtbaar. Je kan niet liegen tegen een echo.

Hij herhaalt altijd de waarheid.

Habakuk 2:11

Want de steen schreeuwt uit de muur, en de balk antwoordt hem uit het houtwerk.

 

Gods visie moet je ontvangen als Zijn echo.

In Handelingen zien wij Jezus' echo overgaan naar Zijn discipelen en de kerk. In 2 Koningen 4:25-37 zagen wij diezelfde echo ook overgaan van Elia naar Elisa. Elisa had met Elia een perfecte leraar/pastor. Gehazi had diezelfde leraar/pastor in Elisa. Gehazi was altijd vlakbij Elia om die zalving op te rapen, maar deed dat niet. Gehazi had niet zo'n sterk verlangen om Elia's zalving te bezitten en door te geven. Het probleem van het volk van Israël was dat het proces van discipelschap en het proces van overbrenging stopte bij Gehazi. Elisa had de mantel van zijn voorganger Elia opgepakt. Elisa wilde het beste en hoogst mogelijke krijgen van God. Dàt is waarom hij het dubbel deel kreeg van Elia's zalving, geest en visie. Dit is één van de redenen dat Jezus kwam om een kerk te stichten. Het ging erom dat Zijn kerk Zijn visie van discipelschap zou grijpen én doorgeven. 

 

Doel van Discipelschap is om Gods visie over te brengen én te onderhouden.

Een echo brengt altijd iets super duidelijk over. Je roept iets en je krijgt hetzelfde antwoord terug. Het enige probleem met echo is dat het langzaam wegebt. Als wij als christen een geestelijke vruchtbare echo willen produceren, moeten we eerst geluid of lawaai te maken, met andere woorden: een bericht sturen. Daarnaast hebben wij iets nodig wat in staat is om ons geluid te weerspiegelen. Oftewel: wat in staat is om ons geluid op te vangen.

 

Twee belangrijke zaken zijn betrokken om een echo te produceren:

1. De zender

2. De ontvanger

 

De zender

De zender moet geluid maken, iets doen, boodschap geven, anders zal het nooit werken. Hoe duidelijker de boodschap die gebracht wordt is, des te duidelijker de echo zal zijn. Dat wil zeggen: hoe duidelijker de richting en leiding van Gods visie overgebracht wordt, des te duidelijker de discipelen en de kerk het over kunnen brengen op de volgende generatie christenen en overal op deze wereld.

 

Jesaja 18:3

Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen.

 

Jesaja 58:1

Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden.

 

Jezus gaf en geeft nog steeds duidelijke boodschappen en Zijn signalen werkten en werken nog steeds als ’n golf.

Zijn boodschappen, opdrachten en golfsignalen hebben al miljoenen zielen over hele wereld beïnvloed, aangeraakt, gered, gedoopt, gevuld, vervuld, ge-discipeld, hersteld, uitgedaagd en genezen. 

 

Mattheus 28:19-20

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

 

Jezus was dé zender en Zijn discipelen de ontvangers en die echo kunnen we vandaag nog steeds horen, zien en ervaren.

2 Timotheüs 2:2

en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

 

De ontvanger

Nu zijn wij aan de beurt. God is in staat om heel Ede en omstreken te bereiken en te redden. God is zelfs in staat om jou en mij daarvoor te gebruiken. Wij, Jezus' volgelingen, moeten dezelfde soort zenders worden, om precies dezelfde roeping uit te dragen. Dit is hoe het Evangelie moet worden verspreid. Het herhalen van die roep -van die echo- is van levensbelang. Twee essentiële elementen zijn nodig om een “geestelijke echo” te kunnen produceren: de zender en de ontvanger.

 

De zender is iemand die een duidelijke boodschap brengt. De ontvanger is iemand die die visie grijpt en doorgeeft op dezelfde manier. Gods boodschap moet herhaald worden; elke keer weer. Het moet gezonden en ontvangen worden, want anders sterft Gods echo uit. Daarom heeft God mannen en vrouwen nodig, echtparen en discipelen die een geweldige waarde hebben voor Gods Visie: om overal waar we zijn zielen gered te zien.  

 

God dienen en in Gods plan voor jou leven komen is: Gods Echo verder te brengen.

1.jpeg
3.jpg
foto2.jpg

Gods geluk in het huwelijk

22.05.2020

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

In een Engelse vertaling vind je de woorden: leave - cleave - weave.

In deze tekst laat God drie dingen zien die echt geluk zullen brengen in een huwelijk.

1. Achterlaten:                  een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

2. Aanhangen/Verkleven:   en zijn vrouw aanhangen...

3. Verstrengelen:                zij zullen tot een vlees zijn.

Het achterlaten

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

Deze tekst in Genesis wordt uitgesproken door Gods Geest in het Oude Testament, en herhaald door Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament in Matteüs 19:5, en ook nog benadrukt door Paulus in Efeziërs 5:31. Dit vers is dé Fundatie-Tekst in een huwelijk. Van deze tekst kunnen we leren dat het huwelijk is ontworpen door God!

Als elke man en vrouw deze drie fundamentele prioriteiten in huwelijk zou toepassen in hun leven, dan gaat elk huwelijk met God een succes worden.

In eerste instantie zou de man de financiële afhankelijkheid en de fysieke afhankelijkheid van zijn vader en moeder moeten verlaten als hij trouwt. God bedoelt met dit soort van loslaten is: dat er NIETS op aarde belangrijker is en NIETS op aarde meer waarde heeft voor de man; dan zijn huwelijksrelatie met zijn vrouw. Want dat is het eerste fundamentele prioriteit van het huwelijk: om elkaars beste vriend te zijn.

 

Het verkleven

...zijn vrouw aanhangen...

Het woord 'kleven' betekent vasthouden aan iets, om dicht bij iets te blijven en eraan verbonden te blijven. De King James Vertaling (KJV) zegt het zo:'he shall cleave unto his wife'. Hetzelfde woord wordt in de Bijbel gebruikt onder meer in 2 Koningen 5:27 om melaatsheid te beschrijven die zich aan het lichaam vastklampt. In Job 19:20 wordt de volgende omschrijving gegeven: de huid die zich aan botten vast hecht. In Ezechiël 29:4 beschrijft het schubben die aan een vis vast groeien. Ze zijn alle als het ware samengevoegd als één.

 

De betekenis van het Engelse woord 'cleave' is duidelijker hoe God het gebruikt in het Oude Testament als 'aanhangen'. Het Hebreeuwse woord voor "cleave" is: "dabaq". Deuteronomium hoofdstuk 10 en 11 spreekt van: “aan God vast hangen”.

 

Deuteronomium 10:20

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.

Deuteronomium 11:22

Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt.

 

Hetgeen betekent om een oprechte toewijding te hebben - met je hele hart - aan God en je huwelijk.

 

Het verstrengelen

…zij zullen tot een vlees zijn…

Met andere woorden: zij weven zichzelf in elkaars leven, in alles. En dat is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de prediker zegt: 'Ik verklaar jullie nu als man en vrouw.'. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de wettelijke documenten ondertekend zijn. 'Eén vlees' gebeurt ook niet ergens in een hotelkamer, nee, het is een levenslang proces. Gods plan voor het huwelijk is dus dat twee één worden. Dat is veel meer dan hetzelfde huis, geld, eten of bed delen. Het is twee mensen die zichzelf geven aan elkander en hun leven in elkaar weven.

 

Niet liefhebben maar lief geven

Er zijn vier gezegden die elk huwelijk bij elkaar houden :

4. Ik had het mis. 

3. Het spijt me. 

2. Vergeef me. 

1. Ik hou van je.

Een succesvol huwelijk krijgen, is niet de juiste partner vinden, maar zelf de juiste partner zijn.

Geluk vinden in het huwelijk lukt altijd als je dicht bij de Maker blijft van het huwelijk: God.

foto4.jpeg
foto1.jpg
foto3.jpeg
lazarus2.jpeg

Aan wiens kant staat u?

israel%202_edited.jpg

De Lazarus(sen) van deze tijd

08.05.2020

Het verhaal van Lazarus in deze corona-tijd: Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

Jezus, de opwekker van Lazarus, verplaatst zich naar het hier en nu van de lockdown. Je kan je voorstellen: Zijn verdriet, Zijn woede tegen alle doodsdreiging, Zijn verlangen om mensen uit deze duistere tijd te bevrijden. Zijn bewogenheid moet ons vleugels geven van hoop, voor een tijd na corona, een toekomst waarin de anderhalvemetersamenleving verleden tijd zal zijn.

In de Bijbel (Johannes 11:1-44) was er iemand ziek, doodziek. Lazarus heet hij. Zijn naam betekent: God heeft geholpen. Maar God heeft helemaal niet geholpen. Lazarus is doodgegaan en in het dodenrijk verdwenen. Achter zijn grafsteen heerst een doodse stilte. ‘Jezus, waarom kon jij dat niet voorkomen?’, riepen de mensen boos. Ja, er gaat wel een verhaal dat het anders afliep. Een verhaal over de woede en het verdriet van Jezus. Een verhaal over opstaan en nieuw leven, maar wie gelooft zoiets nog? 

 

Lazarus bleef niet alleen. Dit voorjaar werd hij mij en jou. Hij werd ons, de hele mensheid, opgesloten in quarantaine en doodziek, benauwd en angstig, gelaten en wanhopig. Nu de straten leeg zijn, heerst er een doodse stilte in onze steden. Gebouwen staren ons met holle ogen aan, huisdeuren blijven hermetisch dicht. Lazarus mijdt Lazarus, zieke mijdt gezonde, gezonde mijdt zieke. Overal loert gevaar, in de winkel, in de bus, bij de buren, bij vrienden, zelfs in het ziekenhuis en in de kerk. De dood huist overal. Is er een medicijn voor de angst van Lazarus? Niemand heeft een antwoord.

Nu roepen mensen hetzelfde als toen: ‘Jezus, waarom kon jij dit niet voorkomen? Wij, Lazarus, wij gaan dood, wij kunnen zo niet leven!’ Het blijft stil, angstaanjagend stil. Alleen wat gebeden zijn zo nu en dan hoorbaar. Die gebeden doen Jezus iets, dat raakt Hem diep. Hij ziet de doden in de mortuaria, ingepakt als lepralijders. Hij ziet de isolatiekleding op de intensive care's (ic's), hoort de benauwdheid in de bedden. Hij voelt de angst en paniek, hij ziet de virussen in hun lichaam. Hij ergert zich, de tranen om zielen stromen over Zijn wangen, hij wordt woedend. ‘Laat de ic’s leegstromen! Open je huisdeuren, kom uit je doodsheid tevoorschijn!’, roept Hij. De mensen kijken Hem geschokt aan. Wie durft zoiets aan met al dat besmettingsgevaar?! En trouwens, is het al niet te laat? Maar Jezus blaakt van een onvoorstelbaar Godsvertrouwen als hij de dood in de huizen en op de ic’s in de ogen kijkt en streng toespreekt.

Dan gebeurt het ongelooflijke. De huisdeuren gaan voorzichtig open, eerst een, dan meerdere. Mensen wagen zich zonder mondkapjes naar buiten. Ze zien hun buren, hun vrienden, hun kleinkinderen voor het eerst na lange tijd. Ze rennen op hen af en sluiten iedereen huilend in hun armen. Dan gaan ook de ziekenhuisdeuren open, eerst een, dan meerdere. De ic’s stromen leeg. Bijna dode patiënten worden ineens lopende patiënten. Knipperend in het zonlicht staan de artsen nog als levende mummies naast de zieken, die voor het eerst in vol bewustzijn staren naar hun buizen en slangen.

 

Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

‘Maak alles los, word een vrij mens!’, roept Hij.

 

Niemand kan meer wachten. De ic-kleding valt op de grond naast de slangen en buizen. Iedereen kijkt elkaar in opperste verbazing aan, totdat elke Lazarus begint te juichen: ‘Het is voorbij, God heeft geholpen, het is voorbij!

Godzijdank, ik leef…wij leven weer!’ 

lazarus1.jpeg

Israël: van wie is het land?

24.04.2020

Eeuwenlang is er een wereldwijd gevecht over het in bezit nemen van de kleine landstrook tussen Jordanië en de Middellandse Zee: het klein landje dat wij kennen als Israël. Dit land stamt af van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna de Byzantijnen en moslims, later de kruisvaarders en Mammelukken, vervolgens de Turken en Britten en tegenwoordig de Palestijnen en Israëlieten. 

Deze kwestie wordt extra bijzonder als wij het besef hebben dat het om een gebied gaat dat kleiner is dan Nederland. Het is een land zonder bodemschatten, zoals olie in Arabië en goud en diamanten in Afrika. Bovendien bestaat het land Israël voor 60% uit woestijn. Toch wordt het 'Het Heilige Land' genoemd. Wat is er dan zo begerenswaardig aan Israël? Waarom is de hele wereld bezig met dat klein stukje land? Als wij ons verdiepen in de Bijbel is het antwoord simpel: omdat Israël het Heilige Land is. Israël is het land dat God heeft beloofd en heeft gegeven aan het nageslacht van Abraham en dus ook aan het volk van Israël. Maar is er ook meer dan dat?

Jozua 21:43 
Zo heeft de Here aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en gingen er wonen. 

Het interessante is dat er in het Hebreeuws eigenlijk staat dat God het slechts aan de Israëlieten heeft uitgeleend. Dit betekent dat het land Israël nog steeds van God Zelf is. Zo heeft God Zijn eigen vetorecht behouden.

Als wij teruggaan naar de reden waarom het land 'heilig' wordt genoemd, komen wij erachter dat in de Bijbel het woord 'kodèsj' gebruikt voor heilig, hetgeen afgezonderd en apart gezet betekent. Waarom? Omdat God daar Zijn heilige naam doet wonen. In de Hebreeuwse taal zijn er twee woorden die worden gebruikt voor Israël: Eretz Jisraël, wat belofte betekent en Medinath Jisraël, wat eenheid betekent. Toch is het land altijd verdeeld geweest. Omdat wij nu weten dat Eretz Jisraël, met andere woorden De Belofte, in werkelijkheid Gods eigendom is kunnen wij erop vertrouwen dat God Zich Zijn land door niemand laat afnemen. Of het nu buitenlandse machten of Israëlische tegengestelde politici zijn. God zegt: dat wat anderen Israël hebben aangedaan op hun eigen hoofd zal neerkomen.

Joel 3:1-2
Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden 

Joel 3:4
Maar indien gij het Mij vergelden wilt...dan zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen. 

Vergeet niet dat God alle volkeren beoordeelt naar hun houding ten opzichte van Israël. De wereld heeft een hoogmoed tegen Gods wil. Maar in Spreuken zegt de Bijbel dat hoogmoed voor de val komt. 

 

Spreuken 16:18
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.

Tot slot: de belofte van het land.

 

Genesis 13:14-17
En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, 13:15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. 13:16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. 13:17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven.

 

God herhaalt de belofte als Hij een verbond sluit met Abram in Genesis 15. In Genesis 17 wordt Gods verbond opnieuw in verbinding met Eretz Jisraël genoemd. God heeft een eeuwigdurend verbond gesloten met Abraham én zijn nageslacht. De belofte van Het land is onverbrekelijk verbonden met Gods verbond.

Genesis 28:14
En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken (in) (menigte,) westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts ; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

 

Maar wat betekent dit tekstgedeelte voor ons? Wat de Statenvertaling en de King James Vertaling (KJV) zeggen, refereren naar Jezus Christus: Hij is dat zaad. Als je een wedergeboren christen wordt of bent, dan hoor je ook bij dat zaad. 

 

Israël zelf heeft de garantie van God dat het nooit meer verdeeld zal worden of van de aardbodem weggevaagd zal worden, want God heeft zelf gezegd in de profetie van Amos 9, die voor de eindtijd bestemd is:

 

Amos 9:15
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

 

De Joden zijn al vaker uit het hun beloofde land verdreven, maar God belooft, dat Hij hen niet meer uit Israël zal verdrijven. Met deze woorden garandeert God Zelf het eeuwige bestaan van Israël, in het land van hun voorouders. Want het is tenslotte Gods land en Hij geeft het, aan wie Hij het geven wil. Dat Hij het aan het Joodse volk gaf, blijkt duidelijk uit Amos’ profetie over Israël. The KJV zegt: saith the Lord thy God en in het Hebreeuws zegt het: jullie God. Het woordje jullie geeft aan van wie het land is. Daarom kunnen wij wedergeboren christenen ook vol vertrouwen zijn dat God Zelf waakt over Zijn land en ook over ons.

israel_edited.jpg
bottom of page