pastors blog

Gods geluk in het huwelijk

22.05.2020

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

In een Engelse vertaling vind je de woorden: Leave - Cleave - Weave.

In deze tekst laat God drie dingen zien die “Echt Geluk” zullen brengen in een huwelijk.

1. Achterlaten:                  een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

2. Aanhangen/Verkleven:   en zijn vrouw aanhangen...

3. Verstrengelen:                zij zullen tot een vlees zijn.

Het achterlaten

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

Deze tekst in Genesis wordt uitgesproken door Gods Geest in het Oude Testament, en herhaald door Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament in Matteüs 19:5, en ook nog benadrukt door Paulus in Efeziërs 5:31. Dit vers is dé Fundatie-Tekst in een huwelijk. Van deze tekst kunnen we leren dat het huwelijk is ontworpen door God!

Als elke man en vrouw deze drie fundamentele prioriteiten in huwelijk zo toepassen in hun leven, dan gaat elk huwelijk met God een succes worden.

In eerste instantie zou de man de financiële afhankelijkheid en de fysieke afhankelijkheid van zijn vader en moeder moeten verlaten als hij trouwt. Het principe wat God bedoelt met dit soort van loslaten is: dat er NIETS op aarde belangrijker is en NIETS op aarde meer waarde heeft voor de man; dan zijn huwelijks-relatie met zijn vrouw. Want dat is de eerste fundamentele prioriteit van het huwelijk: om elkaars beste vriend te zijn.

 

Het verkleven

...zijn vrouw aanhangen...

Het woord 'kleven' betekent vasthouden aan iets, om dicht bij iets te blijven en eraan verbonden te blijven. De King James Vertaling (KJV) zegt het zo:'he shall cleave unto his wife'. Hetzelfde woord wordt in de Bijbel gebruikt onder meer in 2 Koningen 5:27 om melaatsheid te beschrijven die zich aan het lichaam vastklampt. In Job 19:20 wordt de volgende omschrijving gegeven: het huid die zich aan botten vast hecht. In Ezechiël 29:4 beschrijft het schubben die aan een vis vast groeien. Ze zijn alle als het ware samengevoegd als één.

 

De betekenis van het Engelse woord 'cleave' is duidelijker hoe God het gebruikt in Oude Testament als 'aanhangen'. Het Hebreeuwse woord voor "cleave" is: "dabaq". Deuteronomium hoofdstuk 10 en 11 spreekt van: “aan God vast hangen”.

 

Deuteronomium 10:20

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.

Deuteronomium 11:22

Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt.

 

Hetgeen betekent om een oprechte toewijding te hebben - met je hele hart - aan God en je huwelijk.

 

Het verstrengelen

…zij zullen tot een vlees zijn…

Met andere woorden: zij weven zichzelf in elkaars leven, in alles. En dat is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de prediker zegt: "Ik verklaar jullie nu als man en vrouw". 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de wettelijke documenten ondertekend zijn. 'Eén vlees' gebeurt ook niet ergens in een hotelkamer, nee, het is een levenslang proces. Gods plan voor het huwelijk is dus dat twee één worden. Dat is veel meer dan hetzelfde huis, geld, eten of bed delen. Het is twee mensen die zichzelf geven aan de elkander en hun leven in elkaar weven.

 

Niet liefhebben maar lief geven

Er zijn vier gezegden die elk huwelijk bij elkaar houden :

4. Ik had ‘t mis. 

3. Het spijt me. 

2. Vergeef me. 

1. Ik hou van je.

Een succesvol huwelijk krijgen, is niet de juiste partner vinden, maar zelf de juiste partner zijn.

Geluk vinden in het huwelijk lukt altijd als je dicht bij de Maker blijft van het huwelijk: God.

Aan wiens kant staat u?

De Lazarus(sen) van deze tijd

08.05.2020

Het verhaal van Lazarus in deze corona-tijd: Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

Jezus, de opwekker van Lazarus, verplaatst zich naar het hier en nu van de lockdown. Je kan je voorstellen: Zijn verdriet, Zijn woede tegen alle doodsdreiging, Zijn verlangen om mensen uit deze duistere tijd te bevrijden. Zijn bewogenheid moet ons vleugels geven van hoop, voor een tijd na corona, een toekomst waarin de anderhalvemetersamenleving verleden tijd zal zijn.

In de Bijbel (Johannes 11:1-44) was er iemand ziek, doodziek. Lazarus heet hij. Zijn naam betekent: God heeft geholpen. Maar God heeft helemaal niet geholpen. Lazarus is doodgegaan en in het dodenrijk verdwenen. Achter zijn grafsteen heerst een doodse stilte. ‘Jezus, waarom kon jij dat niet voorkomen?’, riepen de mensen boos. Ja, er gaat wel een verhaal dat het anders afliep. Een verhaal over de woede en het verdriet van Jezus. Een verhaal over opstaan en nieuw leven, maar wie gelooft zoiets nog? 

 

Lazarus bleef niet alleen. Dit voorjaar werd hij mij en jou. Hij werd ons, de hele mensheid, opgesloten in quarantaine en doodziek, benauwd en angstig, gelaten en wanhopig. Nu de straten leeg zijn, heerst er een doodse stilte in onze steden. Gebouwen staren ons met holle ogen aan, huisdeuren blijven hermetisch dicht. Lazarus mijdt Lazarus, zieke mijdt gezonde, gezonde mijdt zieke. Overal loert gevaar, in de winkel, in de bus, bij de buren, bij vrienden, zelfs in het ziekenhuis en in de kerk. De dood huist overal. Is er een medicijn voor de angst van Lazarus? Niemand heeft een antwoord.

Nu roepen mensen hetzelfde als toen: ‘Jezus, waarom kon jij dit niet voorkomen? Wij, Lazarus, wij gaan dood, wij kunnen zo niet leven!’ Het blijft stil, angstaanjagend stil. Alleen wat gebeden zijn zo nu en dan hoorbaar. Die gebeden doen Jezus iets, dat raakt Hem diep. Hij ziet de doden in de mortuaria, ingepakt als lepralijders. Hij ziet de isolatiekleding op de intensive care's (ic's), hoort de benauwdheid in de bedden. Hij voelt de angst en paniek, hij ziet de virussen in hun lichaam. Hij ergert zich, de tranen om zielen stromen over Zijn wangen, hij wordt woedend. ‘Laat de ic’s leegstromen! Open je huisdeuren, kom uit je doodsheid tevoorschijn!’, roept Hij. De mensen kijken Hem geschokt aan. Wie durft zoiets aan met al dat besmettingsgevaar?! En trouwens, is het al niet te laat? Maar Jezus blaakt van een onvoorstelbaar Godsvertrouwen als hij de dood in de huizen en op de ic’s in de ogen kijkt en streng toespreekt.

Dan gebeurt het ongelooflijke. De huisdeuren gaan voorzichtig open, eerst een, dan meerdere. Mensen wagen zich zonder mondkapjes naar buiten. Ze zien hun buren, hun vrienden, hun kleinkinderen voor het eerst na lange tijd. Ze rennen op hen af en sluiten iedereen huilend in hun armen. Dan gaan ook de ziekenhuisdeuren open, eerst een, dan meerdere. De ic’s stromen leeg. Bijna dode patiënten worden ineens lopende patiënten. Knipperend in het zonlicht staan de artsen nog als levende mummies naast de zieken, die voor het eerst in vol bewustzijn staren naar hun buizen en slangen.

 

Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

‘Maak alles los, word een vrij mens!’, roept Hij.

 

Niemand kan meer wachten. De ic-kleding valt op de grond naast de slangen en buizen. Iedereen kijkt elkaar in opperste verbazing aan, totdat elke Lazarus begint te juichen: ‘Het is voorbij, God heeft geholpen, het is voorbij!

Godzijdank, ik leef…wij leven weer!’ 

Israël: van wie is het land?

24.04.2020

Eeuwenlang is er een wereldwijd gevecht over het in bezit nemen van de kleine landstrook tussen Jordanië en de Middellandse Zee: het klein landje dat wij kennen als Israël. Dit land stamt af van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna de Byzantijnen en moslims, later de kruisvaarders en Mammelukken, vervolgens de Turken en Britten en tegenwoordig de Palestijnen en Israëlieten. 

Deze kwestie wordt extra bijzonder als wij het besef hebben dat het om een gebied gaat dat kleiner is dan Nederland. Het is een land zonder bodemschatten, zoals olie in Arabië en goud en diamanten in Afrika. Bovendien bestaat het land Israël voor 60% uit woestijn. Toch wordt het 'Het Heilige Land' genoemd. Wat is er dan zo begerenswaardig aan Israël? Waarom is de hele wereld bezig met dat klein stukje land? Als wij ons verdiepen in de Bijbel is het antwoord simpel: omdat Israël het Heilige Land is. Israël is het land dat God heeft beloofd en heeft gegeven aan het nageslacht van Abraham en dus ook aan het volk van Israël. Maar is er ook meer dan dat?

Jozua 21:43 
Zo heeft de Here aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en gingen er wonen. 

Het interessante is dat er in het Hebreeuws eigenlijk staat dat God het slechts aan de Israëlieten heeft uitgeleend. Dit betekent dat het land Israël nog steeds van God Zelf is. Zo heeft God Zijn eigen vetorecht behouden.

Als wij teruggaan naar de reden waarom het land 'heilig' wordt genoemd, komen wij erachter dat in de Bijbel het woord 'kodèsj' gebruikt voor heilig, hetgeen afgezonderd en apart gezet betekent. Waarom? Omdat God daar Zijn heilige naam doet wonen. In de Hebreeuwse taal zijn er twee woorden die worden gebruikt voor Israël: Eretz Jisraël, wat belofte betekent en Medinath Jisraël, wat eenheid betekent. Toch is het land altijd verdeeld geweest. Omdat wij nu weten dat Eretz Jisraël, met andere woorden De Belofte, in werkelijkheid Gods eigendom is kunnen wij erop vertrouwen dat God Zich Zijn land door niemand laat afnemen. Of het nu buitenlandse machten of Israëlische tegengestelde politici zijn. God zegt: dat wat anderen Israël hebben aangedaan op hun eigen hoofd zal neerkomen.

Joel 3:1-2
Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden 

Joel 3:4
Maar indien gij het Mij vergelden wilt...dan zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen. 

Vergeet niet dat God alle volkeren beoordeelt naar hun houding ten opzichte van Israël. De wereld heeft een hoogmoed tegen Gods wil. Maar in Spreuken zegt de Bijbel dat hoogmoed voor de val komt. 

 

Spreuken 16:18
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.

Tot slot: de belofte van het land.

 

Genesis 13:14-17
En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, 13:15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. 13:16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. 13:17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven.

 

God herhaalt de belofte als Hij een verbond sluit met Abram in Genesis 15. In Genesis 17 wordt Gods verbond opnieuw in verbinding met Eretz Jisraël genoemd. God heeft een eeuwigdurend verbond gesloten met Abraham én zijn nageslacht. De belofte van Het land is onverbrekelijk verbonden met Gods verbond.

Genesis 28:14
En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken (in) (menigte,) westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts ; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

 

Maar wat betekent dit tekstgedeelte voor ons? Wat de Statenvertaling en de King James Vertaling (KJV) zeggen, refereren naar Jezus Christus: Hij is dat zaad. Als je een wedergeboren christen wordt of bent, dan hoor je ook bij dat zaad. 

 

Israël zelf heeft de garantie van God dat het nooit meer verdeeld zal worden of van de aardbodem weggevaagd zal worden, want God heeft zelf gezegd in de profetie van Amos 9, die voor de eindtijd bestemd is:

 

Amos 9:15
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

 

De Joden zijn al vaker uit het hun beloofde land verdreven, maar God belooft, dat Hij hen niet meer uit Israël zal verdrijven. Met deze woorden garandeert God Zelf het eeuwige bestaan van Israël, in het land van hun voorouders. Want het is tenslotte Gods land en Hij geeft het, aan wie Hij het geven wil. Dat Hij het aan het Joodse volk gaf, blijkt duidelijk uit Amos’ profetie over Israël. The KJV zegt: saith the Lord thy God en in het Hebreeuws zegt het: jullie God. Het woordje jullie geeft aan van wie het land is. Daarom kunnen wij wedergeboren christenen ook vol vertrouwen zijn dat God Zelf waakt over Zijn land en ook over ons.

ADRES

Evangelie Gemeente De Deur
Bremlaan 33 6713 EA Ede
(INGANG - Landbouwlaan tussen 2 en 2a)

 

Pastor F. Smits

      06 14 10 19 08

SERVICEMENU

Contact

Privacyverklaring

Routebeschrijving

LINKS

2020 Evangelie Gemeente De Deur