pastors blog

De sleutel tot alles

16.10.2020

De zichtbare nood van mensen

Het internet wordt overspoeld met advertenties, promoties en informatie die mensen de 'sleutel' tot zo ongeveer alles bieden. Er zijn YouTube-video's met mensen die in overvloed de 'sleutel' beloven tot uw financiële zekerheid en beloven uw toekomst in handen te hebben, als jij hun plan volgt. Het enige dat je hoeft te doen, is jezelf in te schrijven voor deze klas of instelling, of de talloze online cursussen en gidsen die beschikbaar en aantrekkelijk verpakt zijn. Voor de goede orde, dit is geen algehele afkeuring van al deze zaken. Het is alleen maar om aan te geven hoe mensen sleutels in het leven nodig hebben en zoeken.

 

Wat, als er echt een 'sleutel' zou bestaan voor alle oplossingen?

Blijf even lezen om gratis te ontdekken dat dat ene oude stoffige boek dat een van de meest waardevolle schatten is die iemand kan hebben. Paulus herinnerde - zijn zoon in het geloof - Timoteüs aan dit feit:

 

2 Timoteus 3:16

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven

Met andere woorden: er gaat niets boven het geschreven Woord van God om u de weg naar verlossing te tonen door geloof in Christus Jezus. Elk deel van de Schrift is door God ingeademd en op de een of andere manier nuttig om ons de waarheid tonen, onze rebellie aan de kaak stellen, onze fouten corrigeren, ons trainen om op Gods manier te leven. Door het Woord zijn we samengesteld en gevormd voor de taken die God voor ons heeft.

 

Waar en hoe kan ik deze sleutel tot alles krijgen?

Eén manier is door te kijken naar een gesprek dat Jezus had met twee mannen die de 11 kilometer lange route van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs liepen. Deze mannen waren verslagen, ontmoedigd en voelden zich hopeloos. Voor hen is Jezus van Nazareth, van wie ze hadden gehoopt dat hij Israël zou verlossen, terechtgesteld door de religieuze leiders en de Romeinen. Ze stonden voor een onzekere toekomst. Dit hield hun gedachten zo bezig dat toen de verrezen Jezus langs kwam en met hen wandelde, hun eigen ogen Hem niet konden herkennen. Jezus stelde snel hun toestand vast door te zeggen:

Lucas 24:25-26

Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?'

 

Jezus moest beginnen met het proces van het reconstrueren van hun begrip hoe de Messias mensen daadwerkelijk zou bevrijden van hun zonden en slavernij. De Joden konden zich geen gekruisigde Redder voorstellen, wat een beeld is van ultieme zwakheid. Toch was dat eigenlijk precies wat "nodig" was om de gave van verlossing en macht aan mensen, zowel Jood als heiden, te brengen. Daarna ging Hij verder met het geven van een van de grootste Bijbelstudies in de hele geschiedenis. Wat had ik daar graag bij willen zijn. Hij begon met Mozes en al de profeten, hij legde hen uit wat er in de hele Schrift over Hemzelf gezegd werd." Twee dingen zijn hierbij cruciaal. Ja, we zijn buitengewoon gezegend met de nieuwtestamentische openbaring van God. Maar dat ontkent of maakt het Oude Testament niet minder belangrijk. Jezus ging door het Oude Testament (dat was alles wat ze destijds hadden) en liet hun alles zien wat de Schrift over hem zei.

 

Dit is het punt dat je niet mag missen.

Als jij de Bijbel wil begrijpen dan is de hoofdsleutel: Jezus Zelf. De Bijbel is niet alleen een religieus leerboek, het is een openbaring van God Zelf. De 'sleutel' tot de hele Bijbel is Jezus. Hij komt voor in alle 66 boeken. Door naar Hem te kijken en op Hem te vertrouwen, bezit u de hoofdsleutel tot de Bijbelse boodschap én het doel voor uw leven. 

Hier gewoon een steekproef:

In Genesis is Hij het zaad van de vrouw. In Exodus is Hij het Pascha (Lam). In Deuteronomium is Hij de profeet. In Nehemia is Hij de Bouwer van onze afgebroken levens. In Psalmen is Hij de Heer, onze Herder. In Jesaja is Hij de Vredevorst. In Jona is Hij de grote buitenlandse missionaris. In Maleachi is Hij de Zoon van Gerechtigheid en Genezing. Er is zoveel meer! In Mattheüs is Hij de Messias die was beloofd. In Lukas is Hij de Mensenzoon. In Johannes is Hij het Woord, de Zoon van God. In Romeinen is Hij onze Rechtvaardiger. In Efeziërs is Hij de Christus met ondoorgrondelijke rijkdom. In Tessalonicenzen is Hij onze binnenkort komende Koning. In Filemon is Hij de vriend die dichterbij blijft dan een broer. In Johannes is Hij liefde. In de Openbaring is Hij de Koning der koningen en de Heer der heren.

 

Als je in het bezit wil zijn van die hoofdsleutel voor alles in jou leven, dan zou ik je aanraden om te reageren op Jezus Zijn uitnodiging: "Kom naar Mij."

 

Als je dat doet, maak je dan klaar zodat jouw leven een geheel nieuwe betekenis zal krijgen!

Denk aan je toekomst

Je leeft maar één keer.

18.09.2020

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Het willen horen van een grote echte waarheid.

Een grote echte waarheid beïnvloedt altijd iemands hele leven. Het kan zijn dat je vele jaren in een zekere sleur je eigen weg gaat. Dan ‘toevallig’ kom je iets tegen, een Bijbeltekst, een zin in een boek of een gedachte door iemand anders uitgesproken, of een waarheidsgetrouwe getuigenis van iemand, waardoor je vanaf dat moment niet meer dezelfde bent. En waardoor ook het doel van je leven totaal verandert.

 

Zo was het met Hudson Taylor

Terwijl hij zonder enig doel de boeken op de boekenplank van zijn vader aan het doorbladeren was, kwam hij schijnbaar toevallig de uitdrukking tegen: ‘Het volbrachte werk van Christus’.

De waarheid van deze uitdrukking greep hem aan: Als Jezus Christus het werk reeds volbracht had, dan bleef er voor hem niets anders over dan volledig op Hem te vertrouwen!

 

Graaf von Zinzendorf verging het evenzo

Als jongeman stond hij eens voor een schilderij, waarop Jezus was afgebeeld, hangend aan het kruis. Onder het schilderij waren de volgende woorden geschreven: 'Zie, dit heb Ik voor u gedaan'. Hierdoor werd von Zinzendorf innerlijk gebroken. Hij nam Jezus aan als zijn Redder en Verlosser. Toen hij nog eenmaal naar de Gekruisigde keek, vielen zijn ogen op nóg een zin onder het schilderij: 'Wat hebt u voor Mij gedaan?' Aangegrepen door de vraag, gaf hij zijn gehele leven aan God. Vandaag de dag is zijn naam nog overal bekend i.v.m. de Moravische Zendingsbeweging.

 

Een soortgelijke ervaring onderging Dwight L. Moody

Na afloop van een evangelisatiecampagne in Engeland nam hij afscheid van Henry Varley, een bekende Engelse prediker, die hem de volgende afscheidswoorden meegaf: 'Meneer Moody, de wereld zou eigenlijk eens moeten zien wat God met iemand kan doen die zich volledig aan Hem overgeeft'. Moody kon deze woorden niet kwijtraken, hij werd erdoor achtervolgd. Deze afscheidswoorden hebben z'n hele verdere leven beïnvloed en wij kennen Moody als iemand waar God grote dingen doorheen heeft gedaan.

 

Miljoenen anderen, in de hele wereld, bekend of onbekend, zouden een dergelijk verhaal kunnen vertellen. Onbezorgd leefden ze voort, totdat ze plotseling voor zichzelf een grote echte waarheid ontdekten, die de inhoud werd van hun leven.

 

Johannes 8:32

en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

 

God sprak tot hen.

Deze grote echte waarheid zette hun hart en leven in vuur en vlam, en ze werden volledig veranderd. Zo'n grote visie was bij deze mensen in staat om als drijfveer te fungeren gedurende hun gehele verdere leven. Zo maakten al die mensenlevens ‘geschiedenis voor God’. Maar waarom zou bij óns zoiets niet kunnen gebeuren? Gods waarheid is niet tijdgebonden, maar eeuwig. Dezelfde ervaringen in het leven van andere mensen, waardoor hun levens volledig veranderden, kunnen ook ons ervoor bewaren een 'middelmatig' leven te leiden. Ook bij ons zijn Gods waarheden in staat om 'succes' (de Bijbel noemt dat ‘zegen’!) te garanderen voor tijd en eeuwigheid. Als we maar gewillig zouden zijn!

 

Je moet zo’n grote echte waarheid eerlijk en oprecht onder ogen willen zien.

Bovendien gewillig zijn om eraan te beantwoorden. Want gewillig zijn om naar deze waarheden te handelen en ze toe te passen in ons verdere leven, vraagt 100% toewijding. Daar hangt alles van af. Denk na over de volgende vragen:

  • Ben ik bereid om Jezus als Heer te volgen ?

  • Ben ik gewillig om God tot me te laten spreken?

  • Wil ik Hem zonder vragen en tegenwerpingen gehoorzamen?

  • Zijn er nog dingen in m’n leven die ik niet voor Hem zou willen opgeven?

 

Johannes 3:21

maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

 

Denk aan je toekomst: je leeft maar één keer!

Persoonlijke omgang met God

21.08.2020

Ben je een “Manna-Christen” of een “Kwakkel-Christen”?

 

Psalmen 78:24

Hij deed manna tot spijze op hen regenen, en schonk hun hemelkoren;

 

Johannes 6:31

Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.

 

 Johannes 6:49-50

Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve.

 

Hoe en op welke plaats ontvang jij iets van God?

Numeri 11:30-32

Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug, vergezeld van de oudsten van Israel. Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond. Toen maakte het volk zich op, die gehele dag en de gehele nacht en de gehele volgende dag, en verzamelde de kwakkels die het minst had, verzamelde tien homer en zij spreidden deze wijd uit, rondom de legerplaats.

 

 

Het is van levensbelang om een persoonlijke omgang te hebben of te krijgen met God.

In de Griekse grondtekst kom je het woord: (σχίσμα) “Schisma” tegen, wat betekent: splitsen, klieven, afscheuren, splijten.

 

We zien in de Christelijke wereld een probleem dat mensen op zoek gaan naar een kerk die bij hun past. Maar de mens moet op zoek naar een kerk die bij God past. Eén van de belangrijkste oorzaken van kerkverlating is dat kerkgangers niet leren dat er naast kerkgang ook persoonlijke omgang met God moet zijn.

 

In de genoemde Bijbelteksten zien wij twee soorten voedsel die op twee verschillende manieren kwamen. Toen Mozes met het volk van Israël op weg was naar het beloofde land waren er twee soorten voedsel: manna en kwakkels. De kwakkels vielen in de legerplaats, waar gelovigen bij elkaar bleven. De legerplaats is een beeld is van Gods kerk. Maar voor het manna moest iedereen de legerplaats verlaten.

 

Mensen moeten leren dat er een groot verschil is tussen Religie & Relatie. Een relatie heeft alles te maken met uw persoonlijke omgang met God. Als dat er niet is, leeft u alleen van de kerkgang. Dat noemt de Bijbel manna-eters. Naar de kerk en er weer weggaan, en verder geen toewijding is geen vaste relatie. Een relatie heeft alles te maken met uw persoonlijke omgang met God. Als dat er wel is, dan leeft u van de kerkgang. Betrokken zijn in bidstonden, kerk-activiteiten, evangelisatie, bediening enzovoorts. Dat noemt de Bijbel kwakkel-eters. Kwakkel-eters gaan nooit geestelijk kwakkelen.

 

Het gevaar om een dood geloof te krijgen komt als je alleen maar een manna-christen bent en niet leert ook een kwakkel-christen te zijn. Het eerste en het grote gebod is: 'Gij zult de Heere, uw God, liefhebben'. Waar moet dat uit blijken als we niet eens een uur per dag de tijd voor Hem hebben? Het is eerst nodig dat het woord gezaaid wordt en gaat kiemen. Zoals ook de Israëlieten in de dag van Jozua en Kaleb hun voet - in geloof - op het land moesten plaatsen vóórdat God het hun gaf (Joz.1:3). Zo moesten de mensen in de dagen van Jezus ook eerst het Woord ontvangen, om daarna wedergeboorte, herstel en genezing te ontvangen.

 

Het is van levensbelang om een persoonlijke omgang te hebben met God en die omgang uit te gaan werken in een persoonlijke relatie.

De betrouwbaarheid van de Bijbel

31.07.2020

Er is geen enkel boek dat zo betrouwbaar is als het Nieuwe Testament. En toch hebben we afschriften van afschriften van afschriften.

 

In de geschiedenis is er vaak een enorme tijd tussen het moment dat een boek geschreven wordt en de totstandkoming van het eerste handschrift. Aristoteles schreef in 300 vóór Christus zijn biografie. Het eerste exemplaar dat we hebben, is van 200 jaar ná Christus. Daar zit 500 jaar tussen. Het boek Ilias van Homerus werd 800 vóór Christus geschreven. Het eerste boekje dat we hebben, is van 200 na Christus. Duizend jaar verschil. Het eerste exemplaar van de Gallische Oorlog van Julius Caesar, is 55 vóór Christus geschreven, dateert uit 700 na Christus. Bij ieder oud boek dat we hebben, en wat beroemd is, is er een megaverschil tussen het eerste schrijven en het eerste exemplaar. Gemiddeld 800 tot 1000 jaar.

 

Het Nieuwe Testament en vooral de vier evangeliën zijn tussen 60 en 80 na Christus geschreven. Het eerste stukje was er al 125 na Christus. Wat we in de oudheid van boeken zien, daarvan zeggen we: het klopt allemaal. We vestigen al onze bronnen erop en het is echt gebeurd. Dit terwijl er duizend jaar verschil tussen zit. Bij het Nieuwe Testament is het slechts 60 jaar verschil! Het verschil tussen het moment dat ze aan het schrijven waren en het eerste stukje papyrus dat we hebben, is zo klein dat er in die tussentijd nooit iets van mythevorming plaats kon vinden. Er is geen enkel boek dat zo goed is overgeleverd als het Nieuwe Testament.

 

De Betrouwbaarheid van het hebben van : Ooggetuigen

Critici kunnen zich toch afvragen: hebben Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes het niet verzonnen? Hebben ze de opstanding niet verzonnen uit teleurstelling, omdat Jezus stierf en het afgelopen was? De wetenschap zegt: het klopt. Hij was er, Hij heeft geleefd, Hij had discipelen, Hij deed wonderen en Hij is gekruisigd. En er zijn honderden, zo niet duizenden mensen die zeggen dat Hij is opgestaan en nog 40 dagen bij hun was, voordat Hij naar de hemel “vaarde”. De vraag is, toen Jezus in het jaar 33 opstond uit de dood, hebben Zijn discipelen het toen verzonnen vanuit teleurstelling? Weet, dat de tijd tussen het echte gebeuren en het moment van schrijven ontzettend kort is. Marcus begon al te schrijven in het jaar 60. Toen leefden de mensen nog die het allemaal hadden meegemaakt. Die evangelisten begonnen te schrijven omdat ze dachten: wij zijn oor- en ooggetuigen en gaan een keer dood. Wie weet dan nog het verhaal van Jezus? Daarom zijn ze gaan schrijven. Critici zeggen dat ze Jezus opgehemeld hebben. Ze hebben Hem groter gemaakt dan Hij is.

 

Maar, mythevorming kan echter niet, want toen de evangelisten gingen schrijven, leefden de oog- en oorgetuigen nog. Dat argument gebruikt Paulus ook in zijn brief aan Korinthe. Paulus zegt zestien jaar na de dood van Jezus: check de feiten. Rijd naar Jeruzalem. Hij zegt dat Jezus is opgestaan. Check het. Vijfhonderd mannen hebben hem gezien op één dag en het merendeel is nog in leven. Vanuit het boek van Handelingen kun je al zien hoe betrouwbaar het evangelie van Lucas is. Lucas ging alle namen genoemd in Handelingen na: naam, jaartal, viervorst, de steden, de drachmen (munteenheid), de wind bij Cyprus, de zandvlakte bij Malta. Het wordt in Handelingen allemaal beschreven. 84 van die feitjes staan er in Handelingen. Dat is allemaal onderzocht en alle 84 kloppen. Ze kloppen allemaal. Lucas was dus iemand die ongelooflijk nauwkeurig alles opschreef. Het boek Handelingen is zeer nauwkeurig, het klopte allemaal.

 

De Betrouwbaarheid van het hebben van : Interne Bewijsvoering

Toen Jezus stierf waren Zijn discipelen radeloos, weggevlucht, verloochend, verraden en bang dat ze ook gekruisigd zouden worden. Hun Heer is mislukt, ze hebben de verkeerde nagevolgd. De discipelen en hun kerk zaten in angst bij elkaar met de deuren en ramen dicht. Logisch, dat zouden wij ook zijn. Maar...wat gebeurt er een aantal dagen later? Dezelfde mannen staan in Jeruzalem met vrijmoedigheid te getuigen van de opgestane Heer en zijn nergens meer bang voor. Petrus moet naar de gevangenis, het maakt hem niet uit. Wat kan er nu gebeurd zijn? De enige verklaring is dat ze de opgestane Heer, in wie ze zo teleurgesteld waren, gezien hebben. Anders is er geen verklaring mogelijk voor het feit dat deze depressieve en angstige mannen een poosje later in Jeruzalem zo enthousiast getuigen.

 

Ook het feit dat de vrouwen genoemd worden als de eersten die na de opstanding Jezus zagen, is een belangrijk argument. Een vrouw telde niet mee in die tijd, dat zou men nooit geloven. Mattheüs en Markus dachten: 'ik doe het niet, ik schrijf het niet op'. Ze wisten namelijk dat mensen het niet gingen geloven. Toch hebben ze het opgeschreven. Het waren vrouwen bij het graf. De vrouwen zijn de eerste evangelisten van het nieuwe evangelie. Dit is een ontzettend belangrijk argument voor de waarheid. Wat hadden ze het graag niet opgeschreven, maar het waren nu eenmaal de feiten. Ze moesten opschrijven wat er daadwerkelijk gebeurd was. Ze moesten het bij de feiten houden omdat ze anders gecorrigeerd zouden worden door ooggetuigen.

 

Stel dat ze de opstanding hadden verzonnen: zou iemand sterven voor een zelfbedachte leugen? De discipelen zouden nooit sterven voor een zelfverzonnen leugen. Stel dat ze het verzonnen hadden, de opstanding. Het grootste aantal van hen is de marteldood gestorven. Zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Dat mensen sterven voor een leugen waarvan ze niet weten dat het een leugen is, dat kan. Maar zou iemand sterven voor een door hem zelf bedachte leugen? Stel je voor, ze zitten bij elkaar en zeggen: 'we gaan fake news maken en verkondigen dat Jezus is opgestaan'. Dat kun je een tijdje volhouden. Maar op het moment dat die Romeinen je gaan martelen voor een verhaal waarvan je weet dat je het zelf verzonnen hebt, dan zeg je: 'het was niet zo, we hebben het verzonnen'.

 

Dan is er nog het bewijs van het lege graf

Als dat graf niet leeg was geweest toen het gerucht door Jeruzalem ging dat Hij is opgestaan, was het voor de Romeinen simpel geweest. Ze hadden gewoon kunnen zeggen: 'jongens kom mee, kom kijken, Hij ligt er gewoon nog hoor. Het is niet waar'. De discipelen hebben hem weggehaald, zeiden ze. Zo'n set-up of fake news kun je een tijdje volhouden, maar niet als de Romeinen je gaan martelen. Het is geen verzonnen verhaal. Ze hebben het tegen hun eigen zin soms moeten opschrijven. Het is een verhaal waarvan ze wisten dat ooggetuigen het konden checken. Het is waar. Jezus is waarlijk opgestaan.

 

De nieuwtestamentische wetenschap zegt dat dit waar is: "Hij is waarlijk opgestaan". In de wetenschap is een kentering waar te nemen op dit gebied. In de jaren 70 was er een trend in de nieuwtestamentische wetenschap om alles in het Nieuwe Testament met een korreltje zout te nemen. Zo ben ik ook opgevoed. In de 40 jaar daarna is er een enorme kentering gekomen waardoor nu, tot mijn stomme verbazing, die nieuwtestamentische wetenschap internationaal dit verhaal houdt. De nieuwtestamentische wetenschap zegt: 'of je het nu leuk vindt of niet, het is waar'. Hij is waarlijk opgestaan. Het is de basis, om waarlijk te geloven, door “omhoog” te kijken. Als je door twijfel of aanvechting besprongen wordt - en dat worden we allemaal op z’n tijd - heb je dit verhaal af en toe nodig.

De Weeën

10.07.2020

Vandaag de dag is de hele wereld alleen nog maar bezig om Apocalyptische angsten te ontwikkelen.

En inderdaad, er staan ons weeën te wachten. Het is een feit dat na weeën altijd een bevalling zal volgen.

Mattheus 24:3-8

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.  Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

 

Jezus Christus' bijzondere antwoord

Nadat Jezus Christus met Zijn Discipelen deelde over “de eindtijd” stelden zij drie concrete vragen:

1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren?

2. Wat is het teken van Uw wederkomst?

3. Wat is het teken van de voleinding der wereld?

Hij zegt dat ze moeten letten op oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten (Lucas 21:11). Zij vormen niet het einde, maar het begin van de weeën. Jezus kiest er bewust voor om ook ons dit beeld te geven. Dat betekent dat er tijden aankomen die nog veel heftiger zijn.

De verwijzing naar een hoogzwangere vrouw

Iedereen die een bevalling van dichtbij heeft meegemaakt, weet dat een vrouw niet zozeer gericht is op de weeën maar op het kind dat wordt geboren! Jezus gebruikt dit beeld dus niet om angst aan te jagen maar om ons blij te maken over wat komen gaat.

 

Verheugen op de toekomst

1. Aan de ene kant: het uitwerken van het plan van God voor ons leven.

2. Aan de andere kant: de zekerheid van het eeuwige leven.

Met Jezus in je hart en met Jezus als leidraad in je leven, ben je als wedergeboren Christen geweldig gezegend dat je je kan richten op dé waarheid van Gods Woord.

 

Als u naar het nieuws luistert en de spanningen en narigheden in de wereld van vandaag ziet, denk dan aan de waarschuwingen die Jezus gaf.

- Laat u niet misleiden (vs.4). Er zullen mensen zijn die grandioze dingen beweren en beloften doen, en die velen zullen misleiden. U hebt het Woord van God om u voor te lichten en de Heilige Geest om u te onderwijzen.

- Laat u niet ontmoedigen (vs.6). Politieke onrust en natuurrampen zijn er altijd geweest in de wereldgeschiedenis, dus laten die u niet van slag brengen. Ze vormen ‘het begin van de weeën’ (vs.8).

De moeilijkheden in de wereld zijn zwanger van mogelijkheden, maar God zit nog steeds op de troon!

 

Mattheus 24:14

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

De verloren wereld om ons heen moet het evangelie horen, dus ga aan het werk.

Discpelschap als echo

12.06.2020

Handelingen 16:10

Toen HIJ dit visioen had gezien, wilden WIJ meteen naar Macedonië vertrekken, omdat WIJ eruit opmaakten dat God ONS geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Discipelschap op de bijbelse “Handelingen-manier” is altijd vruchtbaar. Je kan niet liegen tegen een echo.

Hij herhaalt altijd de waarheid.

Habakuk 2:11

Want de steen schreeuwt uit de muur, en de balk antwoordt hem uit het houtwerk.

 

Gods visie moet je ontvangen als Zijn echo.

In Handelingen zien wij Jezus' echo overgaan naar Zijn discipelen en de kerk. In 2 Koningen 4:25-37 zagen wij diezelfde echo ook overgaan van Elia naar Elisa. Elisa had met Elia een perfecte leraar/pastor. Gehazi had diezelfde leraar/pastor in Elisa. Gehazi was altijd vlakbij Elia om die zalving op te rapen, maar deed dat niet. Gehazi had niet zo'n sterk verlangen om Elia's zalving te bezitten en door te geven. Het probleem van het volk van Israël was dat het proces van discipelschap en het proces van overbrenging stopte bij Gehazi. Elisa had de mantel van zijn voorganger Elia opgepakt. Elisa wilde het beste en hoogst mogelijke krijgen van God. Dàt is waarom hij het dubbel deel kreeg van Elia's zalving, geest en visie. Dit is één van de redenen dat Jezus kwam om een kerk te stichten. Het ging erom dat Zijn kerk Zijn visie van discipelschap zou grijpen én doorgeven. 

 

Doel van Discipelschap is om Gods visie over te brengen én te onderhouden.

Een echo brengt altijd iets super duidelijk over. Je roept iets en je krijgt hetzelfde antwoord terug. Het enige probleem met echo is dat het langzaam wegebt. Als wij als christen een geestelijke vruchtbare echo willen produceren, moeten we eerst geluid of lawaai te maken, met andere woorden: een bericht sturen. Daarnaast hebben wij iets nodig wat in staat is om ons geluid te weerspiegelen. Oftewel: wat in staat is om ons geluid op te vangen.

 

Twee belangrijke zaken zijn betrokken om een echo te produceren:

1. De zender

2. De ontvanger

 

De zender

De zender moet geluid maken, iets doen, boodschap geven, anders zal het nooit werken. Hoe duidelijker de boodschap die gebracht wordt is, des te duidelijker de echo zal zijn. Dat wil zeggen: hoe duidelijker de richting en leiding van Gods visie overgebracht wordt, des te duidelijker de discipelen en de kerk het over kunnen brengen op de volgende generatie christenen en overal op deze wereld.

 

Jesaja 18:3

Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen.

 

Jesaja 58:1

Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden.

 

Jezus gaf en geeft nog steeds duidelijke boodschappen en Zijn signalen werkten en werken nog steeds als ’n golf.

Zijn boodschappen, opdrachten en golfsignalen hebben al miljoenen zielen over hele wereld beïnvloed, aangeraakt, gered, gedoopt, gevuld, vervuld, ge-discipeld, hersteld, uitgedaagd en genezen. 

 

Mattheus 28:19-20

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

 

Jezus was dé zender en Zijn discipelen de ontvangers en die echo kunnen we vandaag nog steeds horen, zien en ervaren.

2 Timotheüs 2:2

en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

 

De ontvanger

Nu zijn wij aan de beurt. God is in staat om heel Ede en omstreken te bereiken en te redden. God is zelfs in staat om jou en mij daarvoor te gebruiken. Wij, Jezus' volgelingen, moeten dezelfde soort zenders worden, om precies dezelfde roeping uit te dragen. Dit is hoe het Evangelie moet worden verspreid. Het herhalen van die roep -van die echo- is van levensbelang. Twee essentiële elementen zijn nodig om een “geestelijke echo” te kunnen produceren: de zender en de ontvanger.

 

De zender is iemand die een duidelijke boodschap brengt. De ontvanger is iemand die die visie grijpt en doorgeeft op dezelfde manier. Gods boodschap moet herhaald worden; elke keer weer. Het moet gezonden en ontvangen worden, want anders sterft Gods echo uit. Daarom heeft God mannen en vrouwen nodig, echtparen en discipelen die een geweldige waarde hebben voor Gods Visie: om overal waar we zijn zielen gered te zien.  

 

God dienen en in Gods plan voor jou leven komen is: Gods Echo verder te brengen.

Gods geluk in het huwelijk

22.05.2020

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

In een Engelse vertaling vind je de woorden: leave - cleave - weave.

In deze tekst laat God drie dingen zien die echt geluk zullen brengen in een huwelijk.

1. Achterlaten:                  een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

2. Aanhangen/Verkleven:   en zijn vrouw aanhangen...

3. Verstrengelen:                zij zullen tot een vlees zijn.

Het achterlaten

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

Deze tekst in Genesis wordt uitgesproken door Gods Geest in het Oude Testament, en herhaald door Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament in Matteüs 19:5, en ook nog benadrukt door Paulus in Efeziërs 5:31. Dit vers is dé Fundatie-Tekst in een huwelijk. Van deze tekst kunnen we leren dat het huwelijk is ontworpen door God!

Als elke man en vrouw deze drie fundamentele prioriteiten in huwelijk zou toepassen in hun leven, dan gaat elk huwelijk met God een succes worden.

In eerste instantie zou de man de financiële afhankelijkheid en de fysieke afhankelijkheid van zijn vader en moeder moeten verlaten als hij trouwt. God bedoelt met dit soort van loslaten is: dat er NIETS op aarde belangrijker is en NIETS op aarde meer waarde heeft voor de man; dan zijn huwelijksrelatie met zijn vrouw. Want dat is het eerste fundamentele prioriteit van het huwelijk: om elkaars beste vriend te zijn.

 

Het verkleven

...zijn vrouw aanhangen...

Het woord 'kleven' betekent vasthouden aan iets, om dicht bij iets te blijven en eraan verbonden te blijven. De King James Vertaling (KJV) zegt het zo:'he shall cleave unto his wife'. Hetzelfde woord wordt in de Bijbel gebruikt onder meer in 2 Koningen 5:27 om melaatsheid te beschrijven die zich aan het lichaam vastklampt. In Job 19:20 wordt de volgende omschrijving gegeven: de huid die zich aan botten vast hecht. In Ezechiël 29:4 beschrijft het schubben die aan een vis vast groeien. Ze zijn alle als het ware samengevoegd als één.

 

De betekenis van het Engelse woord 'cleave' is duidelijker hoe God het gebruikt in het Oude Testament als 'aanhangen'. Het Hebreeuwse woord voor "cleave" is: "dabaq". Deuteronomium hoofdstuk 10 en 11 spreekt van: “aan God vast hangen”.

 

Deuteronomium 10:20

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.

Deuteronomium 11:22

Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt.

 

Hetgeen betekent om een oprechte toewijding te hebben - met je hele hart - aan God en je huwelijk.

 

Het verstrengelen

…zij zullen tot een vlees zijn…

Met andere woorden: zij weven zichzelf in elkaars leven, in alles. En dat is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de prediker zegt: 'Ik verklaar jullie nu als man en vrouw.'. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de wettelijke documenten ondertekend zijn. 'Eén vlees' gebeurt ook niet ergens in een hotelkamer, nee, het is een levenslang proces. Gods plan voor het huwelijk is dus dat twee één worden. Dat is veel meer dan hetzelfde huis, geld, eten of bed delen. Het is twee mensen die zichzelf geven aan elkander en hun leven in elkaar weven.

 

Niet liefhebben maar lief geven

Er zijn vier gezegden die elk huwelijk bij elkaar houden :

4. Ik had het mis. 

3. Het spijt me. 

2. Vergeef me. 

1. Ik hou van je.

Een succesvol huwelijk krijgen, is niet de juiste partner vinden, maar zelf de juiste partner zijn.

Geluk vinden in het huwelijk lukt altijd als je dicht bij de Maker blijft van het huwelijk: God.

Aan wiens kant staat u?

De Lazarus(sen) van deze tijd

08.05.2020

Het verhaal van Lazarus in deze corona-tijd: Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

Jezus, de opwekker van Lazarus, verplaatst zich naar het hier en nu van de lockdown. Je kan je voorstellen: Zijn verdriet, Zijn woede tegen alle doodsdreiging, Zijn verlangen om mensen uit deze duistere tijd te bevrijden. Zijn bewogenheid moet ons vleugels geven van hoop, voor een tijd na corona, een toekomst waarin de anderhalvemetersamenleving verleden tijd zal zijn.

In de Bijbel (Johannes 11:1-44) was er iemand ziek, doodziek. Lazarus heet hij. Zijn naam betekent: God heeft geholpen. Maar God heeft helemaal niet geholpen. Lazarus is doodgegaan en in het dodenrijk verdwenen. Achter zijn grafsteen heerst een doodse stilte. ‘Jezus, waarom kon jij dat niet voorkomen?’, riepen de mensen boos. Ja, er gaat wel een verhaal dat het anders afliep. Een verhaal over de woede en het verdriet van Jezus. Een verhaal over opstaan en nieuw leven, maar wie gelooft zoiets nog? 

 

Lazarus bleef niet alleen. Dit voorjaar werd hij mij en jou. Hij werd ons, de hele mensheid, opgesloten in quarantaine en doodziek, benauwd en angstig, gelaten en wanhopig. Nu de straten leeg zijn, heerst er een doodse stilte in onze steden. Gebouwen staren ons met holle ogen aan, huisdeuren blijven hermetisch dicht. Lazarus mijdt Lazarus, zieke mijdt gezonde, gezonde mijdt zieke. Overal loert gevaar, in de winkel, in de bus, bij de buren, bij vrienden, zelfs in het ziekenhuis en in de kerk. De dood huist overal. Is er een medicijn voor de angst van Lazarus? Niemand heeft een antwoord.

Nu roepen mensen hetzelfde als toen: ‘Jezus, waarom kon jij dit niet voorkomen? Wij, Lazarus, wij gaan dood, wij kunnen zo niet leven!’ Het blijft stil, angstaanjagend stil. Alleen wat gebeden zijn zo nu en dan hoorbaar. Die gebeden doen Jezus iets, dat raakt Hem diep. Hij ziet de doden in de mortuaria, ingepakt als lepralijders. Hij ziet de isolatiekleding op de intensive care's (ic's), hoort de benauwdheid in de bedden. Hij voelt de angst en paniek, hij ziet de virussen in hun lichaam. Hij ergert zich, de tranen om zielen stromen over Zijn wangen, hij wordt woedend. ‘Laat de ic’s leegstromen! Open je huisdeuren, kom uit je doodsheid tevoorschijn!’, roept Hij. De mensen kijken Hem geschokt aan. Wie durft zoiets aan met al dat besmettingsgevaar?! En trouwens, is het al niet te laat? Maar Jezus blaakt van een onvoorstelbaar Godsvertrouwen als hij de dood in de huizen en op de ic’s in de ogen kijkt en streng toespreekt.

Dan gebeurt het ongelooflijke. De huisdeuren gaan voorzichtig open, eerst een, dan meerdere. Mensen wagen zich zonder mondkapjes naar buiten. Ze zien hun buren, hun vrienden, hun kleinkinderen voor het eerst na lange tijd. Ze rennen op hen af en sluiten iedereen huilend in hun armen. Dan gaan ook de ziekenhuisdeuren open, eerst een, dan meerdere. De ic’s stromen leeg. Bijna dode patiënten worden ineens lopende patiënten. Knipperend in het zonlicht staan de artsen nog als levende mummies naast de zieken, die voor het eerst in vol bewustzijn staren naar hun buizen en slangen.

 

Jezus kijkt elke Lazarus met diepe bewogenheid aan.

‘Maak alles los, word een vrij mens!’, roept Hij.

 

Niemand kan meer wachten. De ic-kleding valt op de grond naast de slangen en buizen. Iedereen kijkt elkaar in opperste verbazing aan, totdat elke Lazarus begint te juichen: ‘Het is voorbij, God heeft geholpen, het is voorbij!

Godzijdank, ik leef…wij leven weer!’ 

Israël: van wie is het land?

24.04.2020

Eeuwenlang is er een wereldwijd gevecht over het in bezit nemen van de kleine landstrook tussen Jordanië en de Middellandse Zee: het klein landje dat wij kennen als Israël. Dit land stamt af van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna de Byzantijnen en moslims, later de kruisvaarders en Mammelukken, vervolgens de Turken en Britten en tegenwoordig de Palestijnen en Israëlieten. 

Deze kwestie wordt extra bijzonder als wij het besef hebben dat het om een gebied gaat dat kleiner is dan Nederland. Het is een land zonder bodemschatten, zoals olie in Arabië en goud en diamanten in Afrika. Bovendien bestaat het land Israël voor 60% uit woestijn. Toch wordt het 'Het Heilige Land' genoemd. Wat is er dan zo begerenswaardig aan Israël? Waarom is de hele wereld bezig met dat klein stukje land? Als wij ons verdiepen in de Bijbel is het antwoord simpel: omdat Israël het Heilige Land is. Israël is het land dat God heeft beloofd en heeft gegeven aan het nageslacht van Abraham en dus ook aan het volk van Israël. Maar is er ook meer dan dat?

Jozua 21:43 
Zo heeft de Here aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en gingen er wonen. 

Het interessante is dat er in het Hebreeuws eigenlijk staat dat God het slechts aan de Israëlieten heeft uitgeleend. Dit betekent dat het land Israël nog steeds van God Zelf is. Zo heeft God Zijn eigen vetorecht behouden.

Als wij teruggaan naar de reden waarom het land 'heilig' wordt genoemd, komen wij erachter dat in de Bijbel het woord 'kodèsj' gebruikt voor heilig, hetgeen afgezonderd en apart gezet betekent. Waarom? Omdat God daar Zijn heilige naam doet wonen. In de Hebreeuwse taal zijn er twee woorden die worden gebruikt voor Israël: Eretz Jisraël, wat belofte betekent en Medinath Jisraël, wat eenheid betekent. Toch is het land altijd verdeeld geweest. Omdat wij nu weten dat Eretz Jisraël, met andere woorden De Belofte, in werkelijkheid Gods eigendom is kunnen wij erop vertrouwen dat God Zich Zijn land door niemand laat afnemen. Of het nu buitenlandse machten of Israëlische tegengestelde politici zijn. God zegt: dat wat anderen Israël hebben aangedaan op hun eigen hoofd zal neerkomen.

Joel 3:1-2
Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden 

Joel 3:4
Maar indien gij het Mij vergelden wilt...dan zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen. 

Vergeet niet dat God alle volkeren beoordeelt naar hun houding ten opzichte van Israël. De wereld heeft een hoogmoed tegen Gods wil. Maar in Spreuken zegt de Bijbel dat hoogmoed voor de val komt. 

 

Spreuken 16:18
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.

Tot slot: de belofte van het land.

 

Genesis 13:14-17
En de Here zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, 13:15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. 13:16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. 13:17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het geven.

 

God herhaalt de belofte als Hij een verbond sluit met Abram in Genesis 15. In Genesis 17 wordt Gods verbond opnieuw in verbinding met Eretz Jisraël genoemd. God heeft een eeuwigdurend verbond gesloten met Abraham én zijn nageslacht. De belofte van Het land is onverbrekelijk verbonden met Gods verbond.

Genesis 28:14
En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken (in) (menigte,) westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts ; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

 

Maar wat betekent dit tekstgedeelte voor ons? Wat de Statenvertaling en de King James Vertaling (KJV) zeggen, refereren naar Jezus Christus: Hij is dat zaad. Als je een wedergeboren christen wordt of bent, dan hoor je ook bij dat zaad. 

 

Israël zelf heeft de garantie van God dat het nooit meer verdeeld zal worden of van de aardbodem weggevaagd zal worden, want God heeft zelf gezegd in de profetie van Amos 9, die voor de eindtijd bestemd is:

 

Amos 9:15
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

 

De Joden zijn al vaker uit het hun beloofde land verdreven, maar God belooft, dat Hij hen niet meer uit Israël zal verdrijven. Met deze woorden garandeert God Zelf het eeuwige bestaan van Israël, in het land van hun voorouders. Want het is tenslotte Gods land en Hij geeft het, aan wie Hij het geven wil. Dat Hij het aan het Joodse volk gaf, blijkt duidelijk uit Amos’ profetie over Israël. The KJV zegt: saith the Lord thy God en in het Hebreeuws zegt het: jullie God. Het woordje jullie geeft aan van wie het land is. Daarom kunnen wij wedergeboren christenen ook vol vertrouwen zijn dat God Zelf waakt over Zijn land en ook over ons.

ADRES

Evangelie Gemeente De Deur
Bremlaan 33 6713 EA Ede
(INGANG - Landbouwlaan tussen 2 en 2a)

 

Pastor F. Smits

      06 14 10 19 08

SERVICEMENU

Contact

Privacyverklaring

Routebeschrijving

LINKS

2020 Evangelie Gemeente De Deur