top of page

De belangrijkste reden waarom wij samenkomen is omdat christenen elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt in Korinthiërs 12 dat de kerk het lichaam is van Jezus Christus en dat elke christen een deel van het lichaam is. Daarnaast vindt God het heel erg belangrijk dat wij, christenen, samenkomen. Hebreeën 10:25 ‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen.’ Wij komen samen om prediking te horen dus met andere woorden om naar Gods Woord en Waarheid te horen. Mattheus 18:20 'Want waar twee of drie vergaderd zijn, in Mijn naam, daar ben ik in hun midden. 

ONZE SAMENKOMSTEN

Onze diensten starten met een zangdienst waarbij liederen worden gezongen onder begeleiding van verscheidene muziekinstrumenten. Zoals Psalmen 150:1-5 beschrijft, houdt God ontzettend van muziek en enthousiasme. Dit is dan ook de reden dat wij liederen zingen om God te verhogen.

Colossenzen 3:16-17 beschrijft dat lofzang en aanbidding een vorm is om God te danken en om Zijn Woord rijkelijk te bevestigen in je hart.

Onze zangdienst bestaat uit liederen vanuit Christian Fellowship Ministries, Opwekking en andere gospelartiesten.

ZANGDIENST

GEBED

Een uur voor elke dienst is er een bidstond. Iedereen heeft de mogelijkheid om in onze gebedsruimte te bidden. 

Ook is de kerk elke ochtend open voor iedereen om hun dag te beginnen met God. Dit principe zien we terug in het leven van Jezus Christus - Marcus 1:35 & Lucas 5:16 'Vroeg in de ochtend stond Hij op, zoals Hij gewoon was, ging naar een eenzame plaats, en bad aldaar.

Gebedsverlangens

Tijdens onze diensten bidden wij voor speciale noden zoals voor mensen die redding of genezing nodig hebben. Dit principe is terug te vinden in Handelingen 4, waar broeders en zusters voor elkaars noden baden. Ook Jakobus 5:16 zegt: ‘bidt voor elkander, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.’

De voorganger is altijd beschikbaar voor persoonlijk gebed. Ook is er tijdens diensten regelmatig de mogelijkheid om naar het altaar te komen voor gebed. Op basis van Marcus 16:18 wordt er dan gebeden door middel van handoplegging, voor mensen die ziek zijn of om een andere reden gebed nodig hebben.

Bidstonden

Extra gebed

Wij hebben prediking nodig om te kunnen groeien in ons geloof. In de prediking van onze gemeente worden verschillende onderwerpen uit de Bijbel benadrukt en vertaald naar de dagelijkse praktijk van het leven, zodat deze zaken herkend worden en toegepast kunnen worden. Romeinen 10:14 spreekt erover ‘hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?’ Dit maakt duidelijk dat prediking van essentieel belang is.

Efezen 4:11-12 'En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 4:12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Prediking is ook een bron voor christenen om te groeien. Handelingen 2:42 beschrijft ook dat christenen snel groeiden omdat zij bleven volharden bij de prediking der apostelen, en de gemeenschap onder elkaar.

PREDIKING

Na elke preek of activiteit doen wij een oproep naar het altaar, zodat men kan reageren op hetgeen wat God tot hem of haar gesproken heeft. Deze oproep bestaat uit drie gedeeltes: 

  • voor mensen die nog nooit tot bekering zijn gekomen; zij krijgen de gelegenheid om een keuze voor God te maken

  • voor mensen die het geloof hebben verlaten; zij krijgen de gelegenheid om hun hart opnieuw recht voor Gods troon te zetten

  • voor christenen; zij krijgen de gelegenheid om God te zoeken nadat God persoonlijk tot hun hart heeft gesproken.
    Ook dit principe is Bijbels. In het boek van Handelingen lezen wij in hoofdstuk 2:37-41 dat men de gelegenheid kreeg om een keuze voor God te maken. 

OPROEP TOT BEKERING

bottom of page