top of page
Afbeelding2.jpg

WAT IS EEN CHRISTEN?

Is een christen iemand die één keer per week naar de kerk gaat, altijd bid voor het eten en slapen gaan en de hele Bijbel uit het hoofd kent?

Iedereen heeft zo zijn gedachten wat een christen wel of juist niet is. Wat zegt de Bijbel over het zijn van een christen? Het woord “christen” komt slechts twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer vind je dit in Handelingen 26:28 “Koning Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef.’” Christen is afgeleid van het woord Christus. Jezus is door God aangesteld om de Christus te zijn wat Gezalfde betekent. In eerste instantie werden de eerste christenen anders genoemd: gelovigen of heiligen. Hoe de exacte benaming ook luidt, het zijn mensen die Jezus Christus volgen. Jezus zegt in Johannes 13:15 “Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.”

Hoe word je christen?

Niemand wordt geboren als christen. Je kunt het niet verdienen of aanleren. Sterker nog: het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, dat volgen wij allemaal van nature niet. In Romeinen 3:23 staat “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” 'Allen' zijn jij en ik; iedereen. Helaas schieten wij allemaal tekort. En dat maakt de Bijbel een heel eerlijk boek. Voor ons mensen is dit niet altijd gemakkelijk, toegeven dat we gezondigd hebben en dus… Vergeving nodig hebben.

Vergeving is één van de meest kostbare geschenken. Je hebt iemand bedrogen en de ander zegt tegen jou: “Ik vergeef je.” Wat een opluchting. Het is voorbij, ik kom er niet op terug, zand er over.  Jezus droeg al onze schuld op zich toen Hij aan het kruis stierf zodat wij vergeven kunnen worden. Jezus zegt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).  De belangrijkste voorwaarde, aan onze kant, om vergeven te worden is bekering.

Een nieuw leven

Bekering is een oprechte en grondige verandering van gedachten met betrekking tot zonde. Met andere woorden: “Jezus, ik weet dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met Uw bloed. Kom in mijn hart en ik zal U volgen. Dat bid ik in de naam van Jezus.” Dit oprechte gebed zal God altijd beantwoorden. Vele mensen zijn op deze manier veranderd. Want dat is het grootste wonder wat in je leven kan plaatsvinden: een nieuw leven. Vergeven, zekerheid van eeuwig leven bij God, relatie met God, vrede, herstel, rust en nog veel meer dat God gaat doen. Paulus zegt het zo in 1 Korintiërs 5:17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Er is nog zoveel meer over te zeggen. Het belangrijkste is dit: Er is Iemand die zoveel om jou geeft dat Hij bereid was Zijn enige Zoon voor jou te laten sterven. Ben je bereid dit offer aan te nemen dan kun je straks zelf vertellen “wat een christen is”. En hier stopt je leven niet. Het is het begin van een nieuw leven mét God.

WAAROM JEZUS?

edward-cisneros-408848-unsplash.jpg

Geloven, prima. Maar Jezus? Natuurlijk was Hij een groot geestelijk leider. Maar dat zijn wel meer mensen in de geschiedenis geweest.

Al eeuwen lang zijn mensen verdeeld geweest over de vraag: “Wie is Jezus?” Zelfs mensen die niet in Hem geloven maken er soms een levenswerk van om te bewijzen dat Hij niet is wie Hij zegt te zijn. Door de hele geschiedenis en wetenschap heen zijn er zoveel bewijzen gevonden over het leven van Jezus op aarde dat dit eigenlijk onomstotelijk vast staat. Blijft de vraag: “Wie is Jezus?”

Wie is Jezus?

Vergeet niet dat mensen die Jezus zagen in het begin van de jaartelling ook de vraag hadden: “Wie is Jezus?” Schriftgeleerden zeiden: “Hoe durft Hij. Hij spot met God. Er is maar één die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God (Marcus 2:7). Jezus reageerde: “Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden vergeven of sta op en wandel?” En dat is precies wat Jezus deed op aarde. Hij genas zieken, liet doden weer levend worden, bevrijdde mensen en vergaf de zonden. Zoals Hem is er nog nooit iemand geweest. Velen malen schakelt Jezus zich aan God: “opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft (Johannes 5:23). Er zijn meer dan 300 verwijzingen in het Oude Testament naar de Messias (Verlosser). Allemaal verwijzen ze naar Jezus.

Een bijzonder mens? Ja, alleen Jezus gaat nog veel verder. Hij zegt gelijk te staan aan God. Johannes 14:6 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hiermee sluit Jezus zelf alle andere wegen, manieren, leerstellingen en godsdiensten uit om tot God te kunnen komen. Jezus geeft Zichzelf het alleenrecht. Waarom?

Één voorval

Een student vroeg eens aan Joshua McDowell: “Waarom kunt u het christendom niet weerleggen?” McDowell: “Er is één voorval in de geschiedenis dat ik niet kan wegredeneren: de opstanding van Jezus Christus.” Vrijwel niemand dacht in Jezus’ tijd dat Hij ooit zou sterven. Zelfs Zijn discipelen niet. Toen Jezus stierf vervloog alle hoop van de discipelen. Ze lieten Jezus daarom ook in de steek.

Als Jezus na het sterven niet zou zijn opgestaan dan zou er geen kerk zijn, geen geloof, geen christenen. Hier stopt het niet: het graf wordt leeg gevonden, de discipelen zien Jezus na Zijn dood, na Zijn opstanding zien zelfs op 1 moment totaal 500 mensen Jezus (1 Korintiërs 15:5-6). Dr. Simon Greenleaf was één van de grootste rechtsgeleerden van de VS. Mede dankzij hem blonk de juridische faculteit van Harvard uit boven de rest. Hij onderzocht de juridische waarde van het getuigenis van de apostelen m.b.t. de opstanding van Jezus. Greenleaf kwam tot de conclusie dat de opstanding van Christus 1 van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis is, naar de maatstaven van juridisch bewijs. En zo zijn er talloze gerenommeerde wetenschappers die deze gebeurtenis bevestigen. Van Isaac Newton tot Sir William Ramsay.

Waarom dan Jezus?

De enige manier om vergeven te worden, een relatie met God te krijgen en na dit leven naar de hemel te gaan kan alleen door het offer van Jezus aan het kruis. Hebreeën 9:22 “En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” Alléén dit offer met bloedstorting, omdat Jezus in staat is de schuld van iedereen op zich te nemen. Hij is God zelf, zonder zonde (Hebreeën 7:26). 1 Korintiërs 15:17 zegt “en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.”
Je kunt alle boeken van de wereld hebben gelezen. Voor ons allemaal is het een gegeven: we waren er niet bij toen Jezus leefde, stierf en opstond uit de dood. De enige mogelijkheid die blijft: Luister naar de getuigenissen van mensen die Zijn opstandingskracht hebben ervaren. Ervaar Hem zelf in jouw leven. Elke dag staat Hij op jou te wachten.

bottom of page